تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت رسیدگی به اعتراضات در بخش بستری

مدارک لازم جهت رسیدگی به اعتراضات در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
شماره: 117590/89
موضوع: مدارک لازم جهت رسیدگی به اعتراضات در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 25/02/1389
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند با توجه به مفاد قرارداد فی مابین چنانچه طرف قرارداد نسبت به وجوه پرداختی بابت هر صورتحساب معترض باشد، موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ چک صادره مراتب اعتراض خود را کتبا و با ذکر دلائل و مستندات لازم و مدارک ذیل به اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی ارسال نماید.
کپی حواله، آنالیز و معرفی نامه بیمه ایران
کپی شرح عمل و صورتحساب بیمارستان
مستندات مربوطه با توجه به نوع اعتراض 
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به اطلاع واحدهای مربوطه رسانده شود، بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره شناسه: 1439069
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: