تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

عدم اخذ وجه از بیمه شدگان بابت حق الزحمه پزشکان

عدم اخذ وجه از بیمه شدگان بابت حق الزحمه پزشکان


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره: 749362/93
موضوع: عدم اخذ وجه از بیمه شدگان بابت حق الزحمه پزشکان
زمان اجرا: از تاریخ 15/10/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن ابراز خرسندی از همکاری با این شرکت، با عنایت به طرح تحول نظام سلامت و آئین نامه نظارتی پیوست آن و همچنین مفاد قرارداد فی مابین که در ماده سوم، بند چهارم متذکر می گردد کلیه پزشکانی که با بیمارستان همکاری می نمایند اعم از (سهامدار، مهمان، مدعو و ...) طرف قرارداد با شرکت محسوب شده و ملزم به پذیرش بیمه شده براساس معرفی نامه این شرکت و رعایت مقررات و تعرفه های پیوست قرارداد می باشند. خواهشمند است مقرر فرمائید تا از دریافت حق العمل پزشکان معالج به صورت مستقیم از بیمه شده اکیدا خودداری گردد. 
بدیهی است در غیر اینصورت، این شرکت ناگزیر خواهد بود راسا نسبت به کسر آن از صورتحساب بیمارستان اقدام نموده و مراتب را جهت اقدامات بعدی به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
شماره شناسه: 6554718
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: