تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت

تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
شماره: 91/245948
موضوع: تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت
زمان اجرا: از تاریخ 01/4/1391 لغایت 01/04/1392
مخاطبین: دندانپزشکان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 Open sinus lift هر طرف 000ر000ر4
2 Close sinus lift هر طرف 000ر920
3 (4/1 فک)Bone graft 000ر150ر1
4 (4/1 فک)Membrane 000ر150ر1
5 Gingival former (به ازای هر Fixture) 000ر340
6 Bone graft جهت آماده سازی فک پایین 000ر000ر4

نکته: هزینه مواد مصرفی، طبق فاکتور پرداخت می شود.
شماره شناسه: 3558871
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص دکتر ریاحی فر،دکتر رنجپور
رونوشت: