تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه فیزیوتراپی شرکت سهامی بیمه ایران

تعرفه فیزیوتراپی شرکت سهامی بیمه ایران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
شماره: 91/385144
موضوع: تعرفه فیزیوتراپی شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 01/06/1391 لغایت 01/06/1392
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نام خدمت مبلغ به ریال
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 700ر4=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k
لیزردرمانی یک اندام 000ر80
لیزر درمانی دو اندام 000ر130
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
کمپرس سرد وگرم - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش ازدو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو، معادل 5k میباشد 
ث)در مراکزی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی ، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص عهده دار مسئولیت فنی می باشند، ضریب تعرفه براساس 900ر4 ریال محاسبه خواهد شد.
شماره شناسه: 3755575
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: