تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران


تاریخ: 1395/03/30
شماره: 95/234109
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/01 لغایت 1396/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خصوصی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8276923
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست