تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های عمومی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های عمومی در تهران


تاریخ: 1396/05/03
شماره: 96/336771
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی در مطب های عمومی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت 1397/04/01
مخاطبین: پزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9612099
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست