تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهران

تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهران


تاریخ: 1395/03/30
شماره: 95/235116
موضوع: تعرفه خدمات دندانپزشکی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/01 لغایت 1396/04/01
مخاطبین: درمانگاه ها و دندانپزشکان طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8276577
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
تعرفه دندانپزشکی