تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران

تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران


تاریخ: 04/09/1394
شماره: 666162/94
موضوع: تعرفه خدمات بالینی در منزل ویژه قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران
زمان اجرا: 01/06/1394
مخاطبین: شرکت های خدمات در منزل طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7573422
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست