تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

تعرفه بخش دولتی( نوار عصب و عضله)

تعرفه بخش دولتی( نوار عصب و عضله)


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
شماره: 91/385142
موضوع: تعرفه بخش دولتی( نوار عصب و عضله)
زمان اجرا: از تاریخ 25/05/1391
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش بستری و سرپایی
ردیف تعداد اندام EMG NCV توام
1 یک اندام 000ر290 560ر250 560ر540
2 دو اندام 400ر307 480ر438 880ر745
3 سه اندام 200ر342 360ر633 560ر975
4 چهاراندام 300ر368 840ر723 140ر092ر1

 

شماره شناسه: 3755560
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: