تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

الزامی بودن عقد قرارداد مراکز طرف قرارداد با بیمه های پایه در بخش سرپایی

الزامی بودن عقد قرارداد مراکز طرف قرارداد با بیمه های پایه در بخش سرپایی


تاریخ: 1396/04/20
شماره: 96/292467
موضوع: الزامی بودن عقد قرارداد مراکز طرف قرارداد با بیمه های پایه در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/20
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

باسلام و احترام

ضمن تشکرازهمکاری با این شرکت به استحضار می رساند تعهدات این شرکت در قرارداد های درمان تکمیلی، مازاد بر سهم بیمه گر اول بوده و مراکز طرف قرارداد ملزم به عقد قرارداد با بیمه پایه (خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) و کسر سهم آنها از هزینه های ارسالی می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت کلیه آئین نامه و بخشنامه های جاری، این موضوع در ارسال مدارک و هزینه های مورد درخواست از این شرکت مدنظر قرار گیرد.

شماره شناسه: 9577392
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت: