تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

الزامی بودن درج مبلغ استفاده شده از تعهدات بیمار(سهم بیمه ایران) براساس صورتحساب تنظیمی در قسمت بستری – ترخیص سامانه سدا

الزامی بودن درج مبلغ استفاده شده از تعهدات بیمار(سهم بیمه ایران) براساس صورتحساب تنظیمی در قسمت بستری – ترخیص سامانه سدا


تاریخ: 1395/05/16
شماره: 95/368667
موضوع: الزامی بودن درج مبلغ استفاده شده از تعهدات بیمار(سهم بیمه ایران) براساس صورتحساب تنظیمی در قسمت بستری – ترخیص سامانه سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/05/16
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8424425
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست