تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

الحاقیه سرپایی درمانگاه های عمومی تهران

الحاقیه سرپایی درمانگاه های عمومی تهران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۰
شماره: 91/341455
موضوع: الحاقیه سرپایی درمانگاه های عمومی تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392
مخاطبین: پزشکان عمومی و درمانگاه های عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 اکو از راه مری (ترانس ازوفاژیال) 000ر500ر2
2 اکو کاردیوگرافی با کنتراست 000ر500ر1
3 استرس اکو 000ر500ر2
4 اکو تیشو داپلر 000ر600ر1

 

شماره شناسه: 3704796
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: