تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

اخذ مابه التفاوت سهم بیمه گر پایه تا فرانشیز مندرج در معرفی نامه از بیمه شده

اخذ مابه التفاوت سهم بیمه گر پایه تا فرانشیز مندرج در معرفی نامه از بیمه شده


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
شماره: 655159/93
موضوع: اخذ مابه التفاوت سهم بیمه گر پایه تا فرانشیز مندرج در معرفی نامه از بیمه شده
زمان اجرا: از تاریخ 15/09/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند براساس مصوبات شورای عالی بیمه پرداخت فرانشیز هزینه های بیمارستانی و سایر هزینه ها بعهده بیمه شده می باشد. لذا چنانچه آن مرکز با بیمه گر پایه قرارداد دارد در صورتیکه مبلغ پرداختی توسط بیمه گر پایه کمتر از مبلغ فرانشیز مندرج در معرفی نامه باشد، مابه التفاوت سهم بیمه گر پایه تا فرانشیز بعهده بیمه شده می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 15/09/1393، در زمان ترخیص مابه التفاوت مذکور از بیمار اخذ گردد.
بطور نمونه اگر مبلغ کل صورتحساب 000ر000ر10 ریال و فرانشیز بیمار 30% و سهم بیمه گر اول000ر000ر2 ریال باشد، پرداختی این شرکت مبلغ 000ر000ر7 ریال بوده و مبلغ 000ر000ر1 ریال بایستی از بیمه شده اخذ گردد. 

شماره شناسه: 6448212
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:

جناب آقای ناظمی، مدیر محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار