شوراها و کارگروه ها شوراها و کارگروه ها

کارگروه مدیریت IT

کارگروه مدیریت IT


زمان تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 13:00 الی 15:00

اعضا:

 • بختیاری
 • کرمی
 • رضوی‌زاده
 • ابراهیمی
 • فتاحیانی
 • کریمی
 • اکبری درخشی
 • نجفی
 • قوطاسلو
 • اخلاقی

شرح وظایف:

هدف از تشکیل این کارگروه برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های استقرار فرآیند‌های مدیریت IT و استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) و نظارت بر اجرای پروژه‌های این طرح‌ها می‌باشد. برای تعیین فرآیند‌های مطلوب مدیریا IT در شرکت بیمه ایران نیاز به بررسی ، شناسایی و تعیین چارچوب مرجع فرآیند‌های مدیریت IT است که کارگروه در اقدامات اولیه خود بررسی چارچوب‌های مطرح در جهان مثل، ITILL ، COBIT و ... را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین تهیه RFP و اسناد مناقصه پروژه استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) یکی دیگر از رئوس کاری این کارگروه می‌باشد.


کارگروه بیمه‌الکترونیکی

کارگروه بیمه‌الکترونیکی


زمان تشکیل جلسات:

سه شنبه ساعت 10:00 تا 12:00

اعضا:

 • بختیاری
 • کرمی
 • رضوی‌زاده
 • اسکندریان
 • قوام مسعودی
 • خدامی
 • قوطاسلو
 • اخلاقی
 • محمدی

شرح وظایف:

هدف از تشکیل کارگروه بیمه الکترونیکی، بررسی امکان ارائه خدمات شرکت بیمه ایران از طریق بسترهای الکترونیکی می باشد.


کارگروه زیرساخت شبکه

کارگروه زیرساخت شبکه


زمان تشکیل جلسات:

سه شنبه ساعت 08:30 الی 10:00

اعضا:

 • بختیاری
 • کرمی
 • رضوی‌زاده
 • فتاحیانی
 • عباسپور
 • اکبری درخشی
 • بلندقامت
 • قوطاسلو
 • اخلاقی

شرح وظایف:

هدف از تشکیل این کارگروه برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های توسعه شبکه کسترده و ایجاد مرکز داده‌های بیمه ایران می‌باشد. در راستای این دو طرح پروژه‌های ایجاد زیرساخت دسترسی، ایجاد شبکه اختصاصی کسترده و ایجاد مرکز داده‌ها قابل انجام شناخته شده است. پس از انجام بررسی‌های اولیه در کارگروه این سه پروژه در قالب طرح جامع زیرساخت دسترسی و مرکز داده تجمیع شده و در حال حاضر توسط یک تیم مشاور در حال تهیه می‌باشد.


نمایش 1 - 3 از 31 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 11