دستور العمل درجه بندی نمایندگان حقیقی دستور العمل درجه بندی نمایندگان حقیقی

به منظور توسعه و تعميم هر چه بيشتر امر بيمه و تسهيل در امر صدور بيمه نامه، اختيارات کارشناسي (بازديد اوليه) و صدور بيمه نامه طبق شرايط مشروحه زير به نمايندگان قابل اعطاء مي باشد.

 • ماده اول- درجه بندي نمايندگان حقيقي

  نمايندگان حقيقي شرکت به چهار درجه به ترتيب زير تقسيم مي شوند.

  • درجه چهار: مخصوص نمايندگاني که همکاري با شرکت را آغاز مي نمايند.
  • درجه سه: مخصوص نمايندگاني که حداقل داراي حق بيمه وصولي ساليانه به مبلغ دويست ميليون ريال مي باشند.
  • درجه دو: مخصوص نمايندگاني که حداقل داراي حق بيمه وصولي ساليانه به مبلغ چهار صد ميليون ريال مي باشند.
  • درج يک: مخصوص نمايندگاني که حداقل داري حق بيمه وصولي ساليانه به مبلغ هشتصد ميليون ريال باشند.


  تبصره يک: تجديد نظر در ارقام مندرج در اين ماده هر دو سال يک مرتبه توسط کميته امور نمايندگان صورت خواهد پذيرفت.

 • ماده دوم - تطبيق نمايندگان فعلي شرکت:

  نمايندگان فعلي شرکت بر اساس ميزان حق بيمه وصولي در پايان سال 81 و مبالغ مندرج در ماده اول و به شرط داشتن مانده مثبت در پايان سال 81 در درجه مرتبط قرار مي گيرند و در صورتي که عليرغم داشتن ميزان حق بيمه وصولي، مانده آنها منفي باشد، در يک درجه پايين تر