دستور العمل درجه بندی نمایندگان حقیقی دستور العمل درجه بندی نمایندگان حقیقی

به منظور توسعه و تعمیم هر چه بیشتر امر بیمه و تسهیل در امر صدور بیمه نامه، اختیارات کارشناسی (بازدید اولیه) و صدور بیمه نامه طبق شرایط مشروحه زیر به نمایندگان قابل اعطاء می باشد.

 • ماده اول- درجه بندی نمایندگان حقیقی

  نمایندگان حقیقی شرکت به چهار درجه به ترتیب زیر تقسیم می شوند.

  • درجه چهار: مخصوص نمایندگانی که همکاری با شرکت را آغاز می نمایند.
  • درجه سه: مخصوص نمایندگانی که حداقل دارای حق بیمه وصولی سالیانه به مبلغ دویست میلیون ریال می باشند.
  • درجه دو: مخصوص نمایندگانی که حداقل دارای حق بیمه وصولی سالیانه به مبلغ چهار صد میلیون ریال می باشند.
  • درج یک: مخصوص نمایندگانی که حداقل داری حق بیمه وصولی سالیانه به مبلغ هشتصد میلیون ریال باشند.


  تبصره یک: تجدید نظر در ارقام مندرج در این ماده هر دو سال یک مرتبه توسط کمیته امور نمایندگان صورت خواهد پذیرفت.

 • ماده دوم - تطبیق نمایندگان فعلی شرکت:

  نمایندگان فعلی شرکت بر اساس میزان حق بیمه وصولی در پایان سال 81 و مبالغ مندرج در ماده اول و به شرط داشتن مانده مثبت در پایان سال 81 در درجه مرتبط قرار می گیرند و در صورتی که علیرغم داشتن میزان حق بیمه وصولی، مانده آنها منفی باشد، در یک درجه پایین تر