خسارات بزرگ پرداختی بیمه مسئولیت خسارات بزرگ پرداختی بیمه مسئولیت

خسارت پرداختی شرکت سنگین ترابر (15 آبان)

خسارت پرداختی شرکت سنگین ترابر (15 آبان)


 • بیمه گزار: شرکت سنگین ترابر (15 آبان)
 • محل وقوع حادثه: ایتالیا- بلغارستان
 • تاریخ وقوع حادثه: 1389/10/13
 • دلیل وقوع حادثه: سرقت
 • خسارت پرداخت شده: 000ر164ر536ر1 ریال
محموله از تهران به مقصد ایتالیا حمل شده است که به صورت گروپاژ شامل انواع فرش بوده که به علت سرقت کل محموله از بین رفته است در نهایت با توجه به مجوز شماره 343570/88 مورخ 8/6/88 توسط شورای فنی و ستاد مسئولیت به مبلغ 000ر164ر536ر1 ریال پرداخت شده است.

خسارت پرداختی شرکت جهان پروفیل (مرکز اسلامشهر)

خسارت پرداختی شرکت جهان پروفیل (مرکز اسلامشهر)


 • بیمه گزار: شرکت جهان پروفیل (مرکز اسلامشهر)
 • محل وقوع حادثه: جاده شهریار – وردآورد- محل کارخانه
 • تاریخ وقوع حادثه: 1387/12/02
 • دلیل وقوع حادثه: سقوط ورق فلزی
 • خسارت پرداخت شده: مبلغ 000ر350ر459 ریال
به هنگام انتقال بسته ای فلزی از ورق های تولیدی به علت افتادن از قلاب جرثقیل به روی کمر کارگر به نام «کریمی» منجر به آسیب جدی شد که در نهایت با توجه به رای دادگاه و مجوز شورای فنی و ستاد مبلغ 000ر350ر459ر1 ریال پرداخت گردیده است.

خسارت پرداختی شرکت حمل و نقل خادمین (مطهری)

خسارت پرداختی شرکت حمل و نقل خادمین (مطهری)


 • بیمه گزار: شرکت حمل و نقل خادمین (مطهری)
 • محل وقوع حادثه: حسن آباد قم
 • تاریخ وقوع حادثه: 1389/07/26
 • دلیل وقوع حادثه: واژگونی
 • خسارت پرداخت شده: 000ر468ر040ر1 ریال

محموله دیگ بخار بوده که از مبداء تهران حمل به مقصد قم در حال انتقال بوده است و در منطقه حسن آباد قم به علت واژگونی منجر به آسیب وارده به محوله می گردد که در نهایت پس از تعیین خسارت توسط کارشناس آزاد (مهندس ایمن) و اخذ مجوز به تاریخ 27/1/90 در ستاد مسئولیت خسارت مذکور پرداخت گردیده است.

 

البته خسارت مذکور 000ر000ر206ر1 ریال بوده که با کسر بدهی بیمه گزار به مبلغ فوق پرداخت شده است.


خسارت پرداختی شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)

خسارت پرداختی شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)


 • بیمه گزار: شرکت ساختمانی تهران گسیل (آزادی)
 • محل وقوع حادثه: زنجان- جاده یاس کوه- دانشگاه آزاد
 • تاریخ وقوع حادثه: 1388/06/05
 • دلیل وقوع حادثه: فروریختن دیوار
 • خسارت پرداخت شده: مبلغ 000ر180ر403ر1 ریال

نمایش 6 - 9 از 9 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 2