خسارات بزرگ پرداختی بیمه اشخاص خسارات بزرگ پرداختی بیمه اشخاص

پرداخت هزینه درمان کارکنان شرکت توزیع برق تهران

پرداخت هزینه درمان کارکنان شرکت توزیع برق تهران


 • دلیل وقوع حادثه: سوختگی ناشی از برق گرفتگی
هزینه درمان آقایان مجید قصابسرایی ،سبحان حسین پور، منصور خلیلی و علی مطلبی جمعی شرکت توزیع برق تهران بزرگ که بدنبال سوختگی ناشی از برق گرفتگی در بیمارستان مهر بستری گردیدند به ترتیب به مبالغ 335ر443ر896 ریال ،435ر501ر720 ریال،040ر623ر530 ریال و073ر377ر440 ریال توسط شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت گردید.

پرداخت هزینه درمان کارمند شرکت توزیع برق نواحی استان تهران

پرداخت هزینه درمان کارمند شرکت توزیع برق نواحی استان تهران


 • محل وقوع حادثه: شرکت توزیع برق نواحی استان تهران
 • تاریخ وقوع حادثه: 1387/11/23
 • دلیل وقوع حادثه: برق گرفتگی

یک فقره از بزرگترین خسارت ها در بیمه های اشخاص (درمان) مربوط به هزینه های درمان آقای مجید قصابسرایی بیمه شده محترم شرکت توزیع برق نواحی استان تهران می باشد که متعاقب حادثه مورخ 23/11/87 بر اثر برق گرفتگی دچار سوختگی گردیده وبا معرفینامه شرکت سهامی بیمه ایران در بیمارستان مهر بستری وتحت معالجه قرار گرفته است .برابر اعلام بیمارستان مذکور، هزینه مشارالیه بالغ بر335ر443ر896ریال می باشد که در وجه بیمارستان پرداخت شد.


غرامت فوت بیمه نامه حوادث انفرادی

غرامت فوت بیمه نامه حوادث انفرادی


 • تاریخ وقوع حادثه: 1388/01/01
 • دلیل وقوع حادثه: سانحه رانندگی
غرامت فوت مرحوم نظامعلی جعفری از محل دو فقره بیمه نامه حوادث انفرادی که در اثر سانحه رانندگی فوت نموده بود جمعا بمبلغ 000/000/000/105 ریال در سال 1388 پرداخت گردید.

غرامت مانده بدهی

غرامت مانده بدهی


 • تاریخ وقوع حادثه: 1387/09/06
 • دلیل وقوع حادثه: کانسر پانکراس
غرامت مانده بدهی مرحوم عباسعلی اولیاء جمعی وزارت آموزش وپرورش بمبلغ 000/500/497 ریال که بعلت کانسر پانکراس در تاریخ 1/6/87 فوت نمود ، در تاریخ 6/9/87 پرداخت گردید.

غرامت فوت دو تن از خلبانان شرکت خدمات هلیکوپتری

غرامت فوت دو تن از خلبانان شرکت خدمات هلیکوپتری


 • محل وقوع حادثه: دریاچه بختگان
 • تاریخ وقوع حادثه: 1385/11/26
 • دلیل وقوع حادثه: سانحه هوایی
غرامت فوت دو تن از خلبانان شرکت خدمات هلیکوپتری بنامهای علی اکبر رنجبر و اسرافیل دولتخواه که در حادثه مورخ 26/11/85 در دریاچه بختگان فوت نمودند در تاریخ 21/5/86 بمبلغ 000/000/200/1 ریال پرداخت گردید.

نمایش 1 - 5 از 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 2