انتشارات - نشریات انتشارات - نشریات

ردیف عنوان مؤلف/مؤلفین/مترجم سال انتشار
1 بیمه مسئولیت محمد حیدری 1382
2 دستورالعمل آموزشی و کاربردی کنترل و نظارت بیمه های درمانی بیمه های اشخاص 1382
3 دستورالعمل آموزشی و صدور بیمه نامه اشخاص بیمه های اشخاص 1382
4 کارشناسی و پرداخت خسارت در بیمه های عمر و حوادث اشخاص بیمه های اشخاص 1382
5 نحوه پرداخت غرامت در بیمه های اشخاص احمد کیاماری 1382
6 کارشناسی و ارزیابی صدور بیمه آتش سوزی سیدمحمد یمنی 1382
7 کارشناسی و ارزیابی خسارت آتش سوزی سیدمحمد یمنی 1382
8 دستورالعمل کارشناسی بازدید اولیه آتش سوزی علی اکبر پارسا 1382
9 مجموعه دستورالعملهای صدور و خسارت بیمه های آتش سوزی علی اکبر پارسا 1382
10 مدیریت بازاریابی و فروش بیمه حسین صدیقیان اول 1382و دوم 1385
11 راهنمایی بر زبان همگانی اکرم السادات یادگاری 1382
12 بیمه های مهندسی به روش کاربردی سیدکاظم ملکوتی،عوض شریفی،حمید طالبی بهار اول 1382و دوم 1385
13 بیمه های مهندسی به روش کاربردی بیمه های اتومبیل اول 1382و دوم 1385
14 آیین نگارش کاربردی پرویز پژوم شریعتی 1382
15 بیمه حمل و نقل کالا سهراب میرفخرایی اول 1382و دوم 1385
16 بیمه فروشهای اعتباری محمد زاهدنیا 1384
17 حقوق بیمه سیدمحمود حسنی بهابادی 1384
18 آموزش بیمه بدنه اتومبیل و کارشناسی بازید اولیه علی شعبانی 1384
19 اصول و کلیات بیمه عباس گلچینیان 1382
20 رفتار سازمانی دکتر سیروس تدبیری 1382
21 بیمه مسئولیت (جلد دوم) تألیف آلن پاول ترجمه علی اکبر ریسه 1386