مشاوران بیمه مهندسی مشاوران بیمه مهندسی

محمد مصدق

مشاهده رزومه

بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد که در این بیمه نامه خسارات فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث در پروژه های در حال احداث و یا سازه ها و تاسیسات و یا ماشین آلات و تجهیزات در حال بهره برداری تحت پوشش قرار می گیرد.

اصطلاحات بیمه ای

درباره گروه های اصلی بیمه مهندسی درباره گروه های اصلی بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد که در این بیمه نامه خسارات فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث...
بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد که در این بیمه نامه خسارات فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث...

سوابق پرداخت خسارت مهندسی سوابق پرداخت خسارت مهندسی

 

-    پرداخت خسارت وارده به سد و نیروگاه پروژه اوما اویا کشور سریلانکا به مبلغ 460ر793ر589ر699 ریال

 

-    پرداخت خسارت وارده به فاز 14 پارس جنوبی ناشی از سیل به مبلغ 481ر055ر037ر158 ریال

 

 

-    پرداخت خسارت وارده به فاز 20و21 پارس جنوبی ناشی از آتش سوزی به مبلغ 000ر000ر200ر338 ریال