گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه نامه تأمین هزینه جهیزیه

گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه نامه تأمین هزینه جهیزیه


توجه: موارد فوق الذکر و شرایط خصوصی مندرج در این بیمه نامه ملاک عمل بوده و در سایر موارد شرایط عمومی بیمه عمر و قانون بیمه حاکم می باشد.

 • بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقی های منضم به آن شروع می شود وبیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه را حداکثر تا یک ماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
 • چنانچه پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود،فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت در پایان مدت بیمه به استفاده کننده تعلق خواهد گرفت.
  • هر گاه ثابت شود تأخیر در پرداخت حق بیمه به دلایلی خارج از اختیار بیمه گذار بوده است، بیمه گر می تواند در صورت فوت بیمه شده نسبت پرداخت تمام سرمایه در پایان مدت بیمه اقدام نماید.
 • در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه، بیمه نامه دارای ارزش با خرید نبوده و به طریق زیر عمل خواهد شد:
  • الف: چانچه حق بیمه حداقل 6 ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت بیمه ادامه می یابد.
  • ب: اگر حق بیمه کمتر از 6 ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار، قابل استرداد نخواهد بود.
  • ج: در صورتی که پرداخت حق بیمه به تأخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه های معوق و هزینه دیرکرد زمان تأخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.
  • د: در مورد بیمه نامه هایی که پرداخت حق بیمه آنها بیش از یک ماه به تأخیر افتاده باشد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه 18% خواهد بود.
 • بیمه گذار می تواند در طول مدت بیمه دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین ماید.