نکات مهم بیمه نامه تجهیزات الکترونیک

نکات مهم بیمه نامه تجهیزات الکترونیک


  • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت، آسیب به نرم افزار یا هزینه اجاره دستگاههای جایگزین تا راه اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده را نیز تحت پوشش گیرد.
  • مشخصات هریک از تجهیزات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد.
  • بیمه گذار میتواند تجهیزات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
  • اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
  • کلیه هزینه های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه میباشد.
  • اطلاعات (Data) تجهیزات الکترونیکی از آنجائیکه غیرقابل ارزشگذاری، گاهاً دارای خصوصیت امنیتی و مشمول مرور زمان میشوند، غیرقابل بیمهشدن میباشند.
  • نوسان برق تحت پوشش این بیمه نمیباشد زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به UPS (سیستم محافظت از نوسان برق) باشند.
  • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حقبیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).
  • خسارتهای ناشی از ویروسها مستثنی میباشد.