مراحل صدور بیمه نامه عملیات ساختمانی

مراحل صدور بیمه نامه عملیات ساختمانی


مراحلی که نهایتاً منجر به صدور بیمه نامه خواهد شد بشرح زیر است:

 • تکمیل پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
  • ابتدا فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران بایستی توسط متقاضی بیمه تکمیل و امضاء گردد و در صورتیکه بیمه گذار شخصیت حقوقی می باشد آنرا مهر و امضاء نماید و چنانچه پیشنهاد بیمه بواسطه نمایندگی ارائه گردیده است نام و مهر نمایندگی در پرسشنامه درج گردد.
   پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مورد نظر برای تمامی امور پیمانکاری طراحی گردیده است در واقع کلیه پیمانکاران پروژه های عمرانی و عملیات ساختمانی برای درخواست بیمه همین فرم را تکمیل خواهند نمود ولی همانگونه که توضیح داده شد دو نوع فرم بیمه نامه یک مورد خاصعملیات ساختمانی و دیگر برای سایر پروژه های عمرانی تدوین گردیده است. در اینجا در شرح پرسشنامه، فقط به مسائل مربوط به عملیات اجرای ساختمانی می پردازیم و مسائل مربوط به مسئولیت پیمانکاران برای سایر پروژه های به غیر از ساختمان سازی شهری در جایگاه خود بحث خواهد شد.
  • خواسته های بیمه گذار بدرستی مطرح گردیده باشد و همچنین اطلاعات مورد نظر بیمه گر حاصل گردد موارد زیر توضیح داده می شود:

پرسشنامه از چند بخش تشکیل شده است که بخش الف شامل پرسشهای عمومی است.

 • پیشنهاد دهنده می تواند هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی باشد اعم از اینکه صاحبکار باشد یا پیمانکار، تفاوتی ندارد. البته این موضوع در سایر پروژه های عمرانی بدینگونه نخواهد بود و با توجه به شرایط بیمه نامه، صرفاً پیشنهاد بایستی توسط پیمانکار باشد.
 • اعلام فهرست بعضی از کارهای اجرا شده توسط متقاضی بیمه، طبیعتاً نمایانگر کیفیت و کمیت عملکرد نامبرده خواهد بود.
 • وضعیت حقوقی پیشنهاددهنده که آیا دولتی است یا غیر دولتی می باشد تکلیف بیمه گذار در خصوص بررسی پرداخت کارمزد را مشخص می نماید.
 • پرسشهای عمومی راجع به کار مورد قرارداد:
  • موضوع کار به طور کامل تشریح گردد.
  • نشانی محل کار بطور دقیق درج گردد زیرا برای هر پروژه ساختمانی یک بیمه نامه صادر می گردد.
  • ارزش کل کار نمایانگر وسعت و اهمیت کار است مع الوصف در پروژه های ساختمانی تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه ندارد و با توجه به حساسیت های متقاضیان بیمه در این زمینه، عدم اعلام ارزش کل کار مسئله ای نمی باشد و این پرسش، بیشتر برای پیمانکاران پروژه های عمرانی و خدماتی طرح گردیده است.
  • مبلغ دریافتی اجرای کار نیز از توضیح فوق تبعیت می نماید و بیشتر در ارتباط با سایر پروژه های غیر از احداث بناء مطرح است.
 • شرح نوع کار - مسئولیت - زمان اجراء 
  < >روش اجرایی کار از نکات بسیار مهم است بخصوص در احداث ساختمان های مرتفع و مجتمع های تجاری زیرا اکثراً با عمق زیاد گودبرداری را انجام خواهند داد و توضیح روش اجرا کار لازم است.خطرهای احتمالی: علی رغم اینکه خطرات کار تقریباً مشخص است و بیمه گر با تجربه ای که داردبر چگونگی آن اشراف دارد ولی متقاضیانبیمه با توجه به اینکه آگاه ترین افراد به موقعیت و وضعیت پروژه هستند و عموماً احساس خطر است که نامبردگان را به تهیه بیمه نامه ترغیب می نماید اظهارات نامبردگان در خصوص خطرات احتمالی دربردارنده نکات تازه خواهد بود.پرسش دوم این بخش، مشخص می نماید پیشنهاددهنده درخواست بیمه برای چه بخشهایی از کار را دارد. چه بسا در اجرای عملیات ساختمانی، فقط شخصیتی که مسئول بخشی از اجرای پروژه است خواهان تهیه بیمه نامه می باشد بطور مثال فقط اجرای نمای ساختمان و یا فقط اجرای تأسیسات و ...اطلاعات فنی در مورد کارهای ساختمانی: 
  این بخش مشخصاً مربوط به عملیات ساختمانی است و موارد مطرح شده در ارزیابی ریسک بسیار موثر می باشند:
  نوع خاک محل مورد بیمه حائز اهمیت است بخصوص در ساختمانهایی که عملیات گودبرداری از سطح صفر زمین را دارند.وضعیت آبهای زیرزمینی منظور آنست که در چه عمق قرار دارند و عامل سستی یا استحکام خاک میباشند.چگونگی خاکبرداری: اینکه خاکبرداری با چه وسایلی و چه روشی انجام خواهد شد مورد سئوال می باشد.مساحت کل بنا: مساحت کل زیر بنا و تعداد طبقات مندرج در جواز ساختمان مدنظر است و همچنین ابعاد زمین مدنظر می باشد.در صد کار انجام شده را به تقریب اعلام نمایند و نمایانگر آن است که چه بخشی از خطرات کار منتفی گردیده است.نوع سازه: منظور آیا اسکلت فلزی است یا بتنی می باشد یا روش دیگر مدنظر است.پرسش شماره هشت در خصوص وضعیت اطراف محل مورد بیمه است و بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که اساس این بیمه نامه، پوشش بیمه ای برای اشخاص ثالث است که مهمترین و عمده ترین آن، ساختمانهای مجاور هستند که در معرض خطر می باشند که منشاء این خطرات ممکن است عملیاتی نظیر حفاری، شمع کوبی، ارتعاش و از بین بردن سطح آبهای زیرزمینی و یا سایر عملیات در این ارتباط باشد. بنابراین از متقاضی بیمه درخواست گردیده است که ساختمانها و تأسیسات اطراف را تعریف نمائید که به فرض در ضلع شمالی ساختمان مورد بیمه، چه ساختمانی قرارداد مشخصات آن چیست چند طبقه می باشد، نوع ساخت چگونه است، آیا مسکونی است یا تجاری و ... همچنین در خصوص سایر اضلاع ملک مورد بیمه اطلاعات کافی را ارائه نماید.قسمت ه: اطلاعات فنی در مورد کارهای غیر ساختمانی 
  همانگونه که از عنوان این بخش مشخص می باشد سئوالات مطرح در این مبحث مربوط به سایر پروژه های مورد پیمانکاری و خدماتی می باشد که در جایگاه مربوطه توضیح داده خواهد شد.سابقه بیمه و خسارت در مورد قرارداد 
  در این بخش از پوشش های بیمه ای که احتمالاً بیمه گذار در ارتباط با موضوع بیمه تهیه نموده پرسش شده است و همچنین سابقه خسارتی پنج ساله گذشته در ارتباط با فعالیت های بیمه گذار.
 • میزان پوشش مورد درخواست:
  • در بیمه های مسئولیت عموماً میزان پوشش بیمه ای را متقاضی بیمه درخواست می نماید و در واقع متقاضی بیمه با توجه به ارزش اموال و ساختمانهای مجاور و خطرات احتمالی میزان تعهد موردنظر را تعیین می نماید و محدودیتی نیز در این امر نمی باشد البته ممکن است در محدوده مواردی بیمه گر بنا به دلایل کارشناسی از پذیرش حد تعهد بالا خودداری نماید و یا بالعکس از پذیرش حد تعهد پائین تر از مقدار معینی امتناع نماید. البته بیمه گر بایستی با موضوع برخورد کارشناسانه داشته باشد و متقاضی را جهت اخذ میزان تعهد مطلع و راهنمایی نماید و این امریست که متقاضیان بیمه از آن استقبال می نمایند.

بهرحال در این بیمه نامه، متقاضی بیمه حد تعهدات مالی را به تفکیک در هر حادثه و در طول مدت قرارداد معین می نماید و بیمه گذار مختار است با توجه به ماهیت کار، حد تعهد مالی در هر حادثه و در طول مدت قرارداد را به یک مقدار مساوی تقاضا نماید.

 • در مورد خسارتهای بدنی نیز تعیین میزان پوشش به درخواست متقاضی بیمه تعیین می گردد. ولی در هر حال بیمه گر موظف است با توجه به مورد ریالی دیات که توسط وزارت دادگستری در هر مقطع زمانی اعلام می گردد بیمه گذار را توجیه و نامبرده را از حدود ریالی دیات تعیین شده آگاه نماید
 • بازدید اولیه و کارشناسی از مورد بیمه 
  پس از تکمیل پرسشنامه توسط متقاضی بیمه و بررسی آن، قبل از هر اقدامی بایستی از مورد بیمه کارشناسی بعمل آید و قبل از انجام کارشناسی از قبول هر وجهی تحت عنوان حق بیمه و یا صدور بیمه نامه موقت خودداری گردد و اصولاً بازدید اولیه و کارشناسی در این بیمهنامه با دو هدف مشخص بشرح زیر انجام می گردد:
  • چنانچه اگر خساراتی قبل از تقاضای بیمه اتفاق افتاده است مشخص گردد چه بسا ممکن است پس از وقوع حادثه، در خواست بیمهشده باشد بنابراین ضروریست قبل از صدور بیمه نامه یا دریافت حق بیمه بصورت علی الحساب از مورد بیمه بازدید بعمل آید به ویژه اگر بخشی از کار مورد بیمه اجرا گردیده باشد.
  • بررسی خطرات احتمالی و همچنین تعیین حداکثر خسارت احتمالی و توصیه روش های ایمنی مناسب و حتی چه بسا ریسک از لحاظبیمه ای قابل قبول نباشد.

در ادامه مراحل زیر برای صدور بیمه نامه انجام می شود:

 • استخراج شماره بیمه نامه از دفتر ثبت بیمه نامه و موارد از قبیل همانند سایر بیمه نامه های عمل میگردد.
 • در شرایط خصوصی بیمه نامه در بخش اول مشخصات بیمه گذار و مشخصات پروژه و موضوع کار و محل اجرای عملیات بطور کامل در محلهای تعیین شده درج گردد.
 • در بخش دوم مربوط به تعهدات بیمه گر، میزان تعهدات طبق درخواست بیمه گذار که در پرسشنامه قید گردیده و حق بیمه نیز برهمین اساس توسط بیمه گر محاسبه گردیده است درج میگردد.
 • در این بیمه نامه برای خسارات مالی بدون استثناء فرانشیز منظور میگردد و برای ساختمانهایی که نیاز به گودبرداری دارند فرانشیز کمتر از 20% هر خسارت مالی نخواهد بود و برای ساختمانی که عملیات گودبرداری و فوندانسیون آن بطور کامل اجراء گردیده است فرانشیز کمتر از 10% برای هر خسارت مالی نخواهد بود.
 • در این بیمه نامه با توجه به اینکه احتمال وقوع حادثه در ماههای اولیه صدور بیمه نامه به لحاظ گودبرداری چندین برابر بقیه مدت بیمه نامه می باشد تقسیط حق بیمه مجاز نمی باشد چه بسا در آنصورت وصول اقساط حق بیمه، پس از سپری شدن دوران خطرناک کار با مشکل مواجه میگردد ولی اگر چنانچه بیمه گذار علاوه بر بیمه نامه مذکور بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان را نیز برای پروژه مورد نظر تهیه نماید تقسیط حق بیمه بلامانع است.


در صورت تقسیط حق بیمه جمله زیر در بیمه نامه درج گردد.
((کل حق بیمه این بیمه نامه مبلغ ................. ریال است که بیمه گذار موظف است مبلغ ................ ریال را همزمان با صدور بیمه نامه و الباقی را در ..........قسط مساوی و متوالی ماهیانه به مبلغ .............. ریال در سررسیدهای ...................... و ....................... پرداخت نماید.))