شرایط و مقررات بیمه عمر و پس انداز طرح جدید

شرایط و مقررات بیمه عمر و پس انداز طرح جدید


 • الف: بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های منضم به آن شروع می‌شود و بیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه بیمه نامه را حداکثر تا یکماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
 • ب: در صورتی که پرداخت حق بیمه پس از یکماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود. فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت به استفاده کننده قابل پرداخت می‌باش.
 • ج: در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه، چنانچه حق بیمه حداقل6ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه باز خرید و بخش پس اندازی حقبیمه و منافع آن تا زمان انصراف به بیمه گذار پرداخت می‌گردد. 
  تبصره:

  با توجه به بخش استهلاکی حق بیمه (هزینه‌های صدور و حق بیمه مربوط به خطر فوت) میزان ارزش بازخرید با توجه به سایر عوامل مؤثر در بیمهنامه در اوائل مدت کمتر از حق بیمه‌های پرداختی بیمه گذار خواهد بود.

 • د: در صورتی که حق بیمه بیمه نامه به تاخیر افتاده باشد بیمه گذار می‌تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه‌های معوقه و هزینه دیرکرد زمان تاخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد. 
  تبصره:

  در مورد بیمه نامه هائیکه پرداخت حق بیمه آنان بیش از یکماه به تاخیر افتد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه 18٪ خواهد بود.

 • هـ: بیمه گذار می‌تواند پس از پرداخت حداقل24ماه حق بیمه تقاضای وام بنماید که در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و کارمزد متعلقه تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده است کاهش می‌یابد. 
  تبصره:

  مبنای سود سالانه در مورد محاسبه کارمزد وام 22٪ می‌باشد.