شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه

شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بدین وسیله موافقت می‌گردد خسارت ناشی از شکست شیشه‌های منصوب در ساختمان به شرح مندرج در متن مورد بیمه، در اثر حادثه و برخورد جسم خارجی، به استثناء موارد زیر تحت پوشش بیمه‌نامه فوق الذکر قرار گیرد.
موارد زیر دارای پوشش بیمه‌ای نمی‌باشند:

 • شکست شیشه‌های میان تهی مانند پارچ آب ، فنجان و ...
 • شکست شیشه‌های تزئینی و یا قاب شده که روی آن با حروف برجسته و یا نقره کاری و یا نقاشی یا تزئینات هنری دیگری صورت گرفته باشد و یا هر نوع شیشه‌های زینتی مگر اینکه بعنوان شیشه ویترین و یا درب ورودی ساختمان به کار رفته باشد.
 • شکست شیشه‌های موجود در کارخانه‌های تولید شیشه.
 • استثنائات
  • شکست شیشه در اثر امواج حاصل از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای با سرعت مافوق صوت و یا هر شی دیگری که سرعت آن برابر سرعت صوت و یا بیشتر از آن باشد.
  • خسارت ناشی از تعویض و یا تعمیر پنجره و یا درب و ویترین.
  • خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا مگر آنکه حوادث مذکور دارای پوشش بیمه‌ای باشند.
  • شکست شیشه در اثر طراحی غلط یا نشست ساختمان.
 • فرانشیز: از هر خسارت ده درصد حداقل یکصد هزار ریال به عنوان فرانشیز کسر خواهد شد.