شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها

شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بدینوسیله موافقت می‌گردد که خسارات ناشی از سقوط هواپیما، بالگرد یا امثال آن و اجسام ساقط شده از آنها طبق شرایط زیر تحت پوشش بیمه‌نامه فوق‌الذکر باشد.

 • تعهدات بیمه‌گر
  حداکثر تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارت وارده به هر یک از بندهای مورد بیمه مندرج در جدول بیمه‌نامه آتش‌سوزی، معادل مبلغ مندرج در آن بند و جمع کل سرمایه مورد بیمه بر اساس شرایط بیمه‌نامه فوق‌الذکر و الحاقی‌های صادره می‌باشد.
 • استثنائات
  • خسارات ناشی از فرود هواپیما که اجازه آن از طرف بیمه‌گذار صادر شده باشد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
  • خسارات ناشی از جنگ و هرگونه عملیات خرابکارانه، خصمانه و هواپیما ربایی.
  • خسارات ناشی از بمب و یا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشیاء پرنده.
 • فرانشیز
  در هر حادثه معادل 15٪ مبلغ خسارت، حداقل 000/500 ریال به عنوان فرانشیز از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.