شرایط عموم بیمه دزدی با شکست حرز

شرایط عموم بیمه دزدی با شکست حرز


بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات واستثنائات ذیل، این بیمه‌نامه خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط ذیل جبران می‌نماید:

 • ماده 1- میزان تعهد بیمه‌گر: 
  بیمه‌گر خسارت ناشی از فقدان یاخرابی اموال بیمه شده را که در نتیجه سرقت با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می‌کند.
 • ماده 2- سرقت با شکست حرز: 
  موارد زیر سرقت با شکست حرز محسوب می‌شود: 
  الف) بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن درب و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن. 
  ب) باز کردن در به وسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتاً برای باز کردن قفل به کار نمی‌رود. 
  ج) ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بیمه شده در شب. 
  د) ورود به محل با ارعاب و تهدید بیمه‌گذار و یا سایر اعضاء خانواده و یا خدمتگزار به جان یا آبروی آنها.
 • ماده 3- اموال مورد بیمه 
  تعهد بیمه‌گر تنها شامل اموالی است که صورت ریز و ارزش تفکیکی آن منضم به بیمه‌نامه بوده و بیمه‌گر نسبت به بیمه سرقت آن موافقت کرده باشد.
 • ماده 4- استثنائات: 
  الف) سرقت‌های ناشی از جنگ، اعتصاب، اغتشاش، شورش و بلوا مگر آنکه مورد بیمه علاوه بر خطر سرقت در مقابل این خطرها نیز بیمه شده باشد. 
  ب) سرقت هایی که در هنگام آتش‌سوزی، انفجار، سیل و زلزله رخ می‌دهد. 
  ج) سرقت هایی که بوسیله خدمتگزاران یا افرادی که با بیمه‌گذار در یک جا زندگی می‌کنند روی می‌دهد. تبصره-خانواده:منظورازخانواده عبارت ازسرپرست خانواده وافرادتحت تکفل او.
 • ماده 5- وظایف بیمه‌گذار: 
  بیمه‌گذار موظف است علاوه بر پرداخت حق بیمه مقرر و انجام اقدامات ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع سرقت، چنانچه اموال بیمه شده، به سرقت رفته و یا در نتیجه سرقت خسارتی به آن وارد شود اقدامات ذیل را به عمل آورد: 
  الف) بلافاصله پس از سرقت، اداره آگاهی یا کلانتری یا سایر مراجع انتظامی ذیصلاح را آگاه کرده و در زمینه دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه اقدام و با مقامات ذیصلاح همکاری لازم معمول دارد. 
  ب) موضوع را فوراً با ذکر مبلغ تقریبی خسارت بصورت شفاهی یا از طریق تلفن به بیمه‌گر اعلام دارد و در نهایت نیز دراختیار بیمه‌گر قرار دهد. 
  ج) ظرف مدت دو روز پس از اعلام خسارت فهرست جامعی شامل اموال مسروقه یا خسارت دیده تهیه و مراتب را کتباً تایید نماید. 
  د) چنانچه متعاقب وقوع حادثه اطلاعاتی در مورد سرقت بدست آورد بلافاصله بیمه‌گر را از آن مطلع کند .

توجه: در صورتی که بیمه‌گذار وظایف خود را به موقع انجام ندهد بیمه‌گر می‌تواند از جبران تمام یا بخشی از خسارت خودداری کند. فرانشیز: از هر خسارت ............درصد بعنوان تعهد بیمه‌گذار کسر خواهد شد.