شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حیوانات خانگی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حیوانات خانگی


 • ماده یک – موضوع بیمه نامه

  عبارت است از بیمه حیوان خانگی مندرج در شرایط خصوصی در برابر خطرات مندرج در شرایط خصوصی 
  تبصره: منظور از حادثه هر واقعه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است که ناشی از عوامل خارجی و در محدوده جغرافیایی ذکر شده در شرایط خصوصی بیمه نامه به وجود آید و بیمه گذار در تحقق آن هیچگونه قصد و اراده ای نداشته باشد.

 • ماده دوم

  ایفای تعهدات توسط بیمه گر منوط به رعایت شرایط زیر توسط بیمه گذار می باشد، در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی در جبران خسارت ندارد:

  • بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.
  • بیمه گذار موظف است مراقبت های ویژه در نگهداری از مورد بیمه را معمول دارد. چنانچه مورد بیمه بیمار و یا در اثر حادثه دچار خسارت گردید باید کلیه اقدامات لازم و متعارف را جهت جلوگیری از گسترش خسارت و تلف شدن مورد بیمه بعمل آورده و ترتیب مداوا و معالجه مورد بیمه را در اسرع وقت بعمل آورد و مراتب را جهت بررسی دامپزشک بیمه گر به وی اعلام نماید.
  • در صورت بیماری حیوان و یا انجام هر گونه عمل جراحی، بیمه گذار موظف است بلافاصله نسبت به آغاز امور درمانی توسط دامپزشک خود اقدام نماید و مراتب را طبق ماده 1-2 به بیمه گر اعلام نماید.
  • بیمه گذار موظف است ظرف مهلت سه روز هر گونه تغییر در ارزش مورد بیمه ، ا فزایش خطر، تغییر و جابجایی محل مورد بیمه و هر گونه تغییر کمی و کیفی دیگر در رابطه با استفاده از مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.
  • در صورت فروش یا واگذاری تمام یا قسمتی از مالکیت حیوان به دیگری، انتقال گیرنده موظف است ظرف 15 روز از تاریخ انتقال، شمارهبیمه نامه، تاریخ انتقال، نام و نام خانوادگی و نشانی خود را به بمیه گر اطلاع دهد.
 • ماده سوم – شرایط بیمه نامه
  • در صورت کاهش ارزش مورد بیمه و احراز آن توسط بیمه گر، الحاقی مربوطه صادر و حق بیمه مربوطه به تناسب برگشت خواهد گردید.
  • فسخ قرارداد: هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر و امهال به مدت یک مه این قرارداد را فسخ کند.
   تبصره: در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.
  • در صورتی که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تأمین قرار گرفته باشد و یا ارزش بیمه شده بیش از ارزش واقعی مورد بیمه باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.
  • خسارت موضوع این بیمه نامه بر اساس نظر کارشناس بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه پرداخت می گردد. ملاک پرداخت خسارت ارزش مورد بیمه بلافصله قبل از وقوع حادثه می باشد که این رقم توسط کارشناس بیمه گر تعیین می گردد.
  • بیمه گر حق دارد جهت تشخیص علت خسارت تلف نسبت به به کالبد شکافی مود بیمه اقدام نماید.
  • با پرداخت یا قبول پرداخت خسارت، بیمه گر جانشین بیمه گذار می گردد و کلیه حقوق بیمه گذاردر قبال دیگران به وی منتقل می گردد.
 • ماده چهارم – استثنائات

  خسارت های ناشی از عوامی زیر از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی می باشد:

  • جنگ، شورش، اغتشاش، عملیات خصمانه و عوامل دیگر از این قبیل
  • انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیویته
  • عمد و تقلب بیمه گذار و یا نمایندگان و مباشرین وی
  • کلیه خساراتیکه توسط اشخاص ثالث به صورت عمده به مورد بیمه وارد می آید.
  • سرقت و مفقود شدن به هر شکل
  • خسارت و تلف ناشی از تغذیه نادرست و تزریق و استفاده از موارد نیرو زا (دوپینگ)
  • خسارت و تلف ناشی از بیماری های اپیدمی مروبوط به بیمه (واگیری همگان )
  • تلفاتی که منشاء آ« بیماری هایی است که مورد بیمه قبل از صدور بیمه نامه مبتلا به آن بوده است
  • هر نوع هزینه های دامپزشکی
  • هر گونه نقص عضو ناشی از بیماری ها و حادثه
 • ماده پنجم – داوری

  طرفین قرارداد سعی خواهند نمود که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را به طریق داوری حل و فصل کند، در غیر اینصورت رای مرجع قضایی ملاک عمل قرار می گیرد.

 • ماده ششم – موارد پیش بینی نشده 
  در این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور و قانون بیمه مصوب 1316 و در صورت مسکوت ماندن مطابق عرف بیمه ای عمل خواهد شد.