شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری


ماده یک : موضوع قرارداد 
موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مطابق موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه 
ماده دو: موارد استثناء 
خسارات معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

 • خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای او.
 • خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیواکتیو.
 • خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
 • خسارتهای مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهائی که بیمه گذار با دیگران (غیر از موکلین) منعقد نموده است.

ماده سه : تعهدات بیمه گذار 
چون این قرارداد بر مبنای اظهارات بیمه گذار تنظیم گردیده و حق بیمه نیز براساس آن تعیین شده است بنابراین بیمه گذار باید :

 • همزمان با امضای این قرارداد هرگونه اطلاعی که درباره ماهیت خطر وجود دارد بخصوص نکاتی که در ارزیابی خطر موثر است را بطور کامل و صحیح و بصورت کتبی به بیمه گر اعلام دارد.
 • در طول مدت قرارداد هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر حاصل شود و همچنین اگر شغل و حرفه بیمه گذار تغییر کند و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه بوجود آید مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به اطلاع بیمه گر برساند.
 • بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این قرارداد و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث علیه خود که به این قرارداد مربوط شود اعم از اینکه مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع معاضدت نماید.

عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد که قرارداد را فسخ و جبران خساراتی را که از این جهت متوجه او می شود از بیمه گذار بخواهد. 
ماده چهار- تعهدات بیمه گر

 • منظور از جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر موضوع بیمه به موکلین وارد می شود.
 • از هر خسارت مالی مبلغی بعنوان فرانشیز (به میزانی که در شرایط خصوصی قرارداد ذکر شده است)بعهده بیمه گذار است.
 • در صورتیکه خواسته دعوی و یا حکم دادگاه بیش از حداکثر میزان تعهد بیمه گر باشد بیمه گر نسبت به مازاد آن هیچگونه مسئولیت و تعهدی ندارد.
 • در هر حال حق سازش و حق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضائی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این قرارداد بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضائی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی و صلح و سازش تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و نسبت به مازاد تعهد این بیمه نامه بیمه گذار حق همه گونه اقدامی خواهد داشت
 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش از نقطه نظر خسارات مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد در غیر این صورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
 • بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضائی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این قرارداد را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 48 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.
 • در صورتیکه بیمه گر لازم بداند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این قرارداد برای هر حادثه متعهد است و یا اینکه اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده یا پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضائی متوقف و از خود سلب مسئولیت نموده و در صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانات حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این قرارداد به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید بنابراین بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده پنج- مدت قرارداد و تمدید آن 
در صورتیکه هر یک از طرفین تا پانزده روز قبل از انقضای مدت قرارداد نظر خود را مبنی بر فسخ آن اعلام ندارد قرارداد خودبخود برای مدت یکسال دیگر تمدید شده تلقی می شود. بیمه گذار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه می باشد. در هر حال اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حقبیمه توسط بیمه گذار باشد. 
ماده شش- فسخ و بطلان قرارداد 
این قرارداد ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی بیست روزه از سوی هر یک از طرفین ( بیمه گر یا بیمه گذار) فسخ گردد، در صورت فسخ حق بیمه مدت باقی مانده به صورت روز شمار برگشت می شود. 
تبصره 1: هرگونه اعلام ناصحیح و کتمان واقعیت از طرف بیمه گذار در صورتیکه از روی سوء نیت باشد عم از اینکه قبل از امضای قرارداد و یا در طول مدت قرارداد باشد هرچند تاثیری در وقوع خسارت نداشته باشد موجب بطلان قرارداد خواهد بود. 
در صورتیکه سوء نیت بیمه گذار مسلم نشود سهمی از خسارت به نسبت تفاوت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه ای که بیمه گذار در صورت اعلام صحیح خطر باید می پرداخت بعهده وی خواهد بود. 
تبصره 2: خودداری بیمه گذار از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع او چنانچه از روی عمد نباشد و بمحض اطلاع در مقام جبران آن برآید به اعتبار قرارداد و تعهدات ناشی از آن لطمه ای نمی زند. 
ماده هفت- مواد متفرقه

 • در صورتیکه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد پوشش قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.
 • خسارت موضوع این قرارداد با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر بشخص ثالث زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و بمحض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.
 • نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه گذار و متن این قرارداد درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت تغییر نشانی و اقامتگاه بیمه گذار و عدم اعلام آن به بیمه گر نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.
 • هرگونه تغییراتی در موضوع این قرارداد با صدور الحاقی صورت خواهد گرفت و اوراق الحاقی از هر لحاظ دارای اعتبار بیمه نامه (قرارداد) خواهد بود.
 • تعهدات بیمه گر اولاً محدود به داخل کشور ایران در نقاط مورد توافق و قبول بیمه گر و بیمه گذار است و بیمه نامه در خارج از سر حدات ایران و نقاط غیر از محدوده مندرج در شرایط خصوصی دیگر فاقد اعتبار است.
 • مرور زمان مربوط به این قرارداد سه سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود.
 • طرفین قرارداد می توانند کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا به صورت دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل می گردد و در صورت لزوم رای محاکم قضایی صالحه ملاک عمل خواهد بود.

ماده هشت- مواد و نسخ قرارداد 
این قرارداد مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره و تمام صفحات و مفاد آن با امضای بیمه گر و بیمه گذار رسیده است.