شرایط خصوصی بیمه عمر مانده بدهکار

شرایط خصوصی بیمه عمر مانده بدهکار


فصل اول - تعاریف

 • ماده اول - موضوع قرارداد

  موضوع این قرارداد عبارت از بیمه عمر مانده بدهی وام گیرنده در قبال وامی است که بیمه گذار از تاریخ شروع این قرارداد به بعد به وام گیرندگان خود پرداخت مینماید یا قبلاً پرداخت نموده است.

فصل دوم- تعهدات بیمه گذار

 • ماده دوم -

  بیمه گذار موظف است در شروع قرارداد مشخصات وام گیرندگان را بشرح ذیل در اختیار بیمه گر قرار دهد : نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد- شماره شناسنامه و محل صدور مبلغ بدهی در تاریخ شروع این قرارداد، مدت وام یا مدت باقیمانده وام از تاریخ شروع قرارداد.


  تبصره 1:

  حداکثر میزان وام در هریک از وام های پرداختی به هریک از وام گیرندگان مبلغ ریال تعیین میگردد.


  تبصره 2:

  تاریخ شروع بیمه برای وام گیرندگام قبلی همان تاریخ شروع قرارداد و برای کارکنانیکه در آینده وام دریافت مینمایند از تاریخ مندرج در الحاقیه تائید پوشش بیمه آنان میباشد.


  تبصره 3:

  مشخصات وام گیرندگان میباید به فاصله 10 روز از تاریخ دریافت وام به اطلاع بیمه گر برسد.

 • ماده سوم
  • حق بیمه یکجای هر وام گیرنده از حاصلضرب مانده بدهی وام گیرنده در شروع قرارداد (درمورد وام گیرندگان قبلی) و یا مبلغ وام (در مورد وام گیرندگان از تاریخ شروع قرارداد به بعد) در نرخ مربوطه حاصل میگردد.
  • بیمه گذار موظف است حق بیمه یکجای هریک از وام گیرندگان را بفاصله حداکثر 20 روز از تاریخ دریافت الحاقی تائید پوشش بیمه ای آنان در وجه بیمه گر تسویه نماید.
 • ماده چهارم-

  بیمه گذار موظف است در صورت فوت بیمه شده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را کتباً مطلع نماید و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.

  • اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار
  • گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشکی معالج مبنی بر تعیین علت فوت
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (مواردیکه فوت ناشی از حادثه باشد).

 فصل سوم- تعهدات بیمه گر

 • ماده پنجم -

  بیمه گر متعهد است در صورت فوت بیمه شده و انجام کلیه تعهدات بیمه گذار مندرج در این قرارداد مانده بدهی حین الفوت او را از تاریخ فوت طبق شرایط این قرارداد بپردازد.


  تبصره 1:

  مانده بدهی حین الفوت عبارتست از مبلغ بیمه در شروع بیمه (که ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است) ضربدر مدت باقیمانده وام از تاریخ فوت (برحسب ماه) تقسیم بر مدت باقیمانده از تاریخ شروع بیمه تا انقضاء مدت وام (برحسب ماه) بیمه شده متوفی.


  تبصره 2:

  در صورتیکه بیمه شده در نتیجه خطرات ناشی از جنگ و یا عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.


  تبصره 3:

  بیمه شدگان این قرارداد در زمان صلح مشمول بیمه فوت ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.

 • ماده ششم -

  مدت بیمه برای هر بیمه شده برابر مدت وام یا مدت باقیمانده وام او از تاریخ شروع این قرارداد و حداکثر 4 سال میباشد مشروط بر اینکه در هیچ مورد مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه از 70 سال تمام تجاوز نکند بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از 70 سال تمام بیشتر باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 • ماده هفتم - بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به اقساط معوقه وام گیرنده و هزینه های تاخیر اقساط مزبور به هر دلیل و علتی که باشد، ندارد.

   

  فصل چهارم- مقررات عمومی
  • ماده هشتم -

   حق بیمه هایی که بابت بیمه شدگان این قرارداد به بیمه گر پرداخت شده قابل استرداد نیست مگردر موارد ذیل :

   < >اشتباه در محاسبهحق بیمه وام گیرنده ای که سن وی 70 سال تمام بیشتر باشد و بابت نامبرده اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.حق بیمه وام گیرندگانی که وام خود را تسویه نموده و یا بنا به هر علت دیگری براساس تقاضای بیمه گذار از پوشش بیمه ای خارج میگردد.ماده نهم -

   هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام میگیرد.

  • ماده دهم -

   مدت این قراردا یکسال است و هر یک از طرفین میتوانند یکماه قبل از پایان مدت قرارداد نظر خود را نسبت به ادامه با همان شرایط و یاتجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام نماید.


   تبصره :

   عدم تمدید قرارداد موجب فسخ پوشش بیمه برای آن دسته از وام گیرندگانی که قبلاً تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته و حق بیمهخود را تا پایان وام یکجا پرداخت نموده اند نخواهد بود.

  • ماده یازدهم -

   نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده مطابق شرایط عمومی بیمه های عمر در شرکت سهامی بیمه ایران و قوانین جاری کشور رفتار خواهد شد.