شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار (مهر)

شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی، مسئولیت و حوادث خانه و خانوار (مهر)


اساس این بیمه نامه پیشنهاد کتبی بیمه گذار و حسب مورد تابع شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، حوادث و مسئولیت می باشد.

وظایف بیمه گذار

 • پرداخت به موقع حق بیمه 
 • در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
  • مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع ذیصلاح برساند و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ آگاهی از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد.
  • هرگونه اسناد و مدارک متعارف را که برای تشخیص چگونگی وقوع حادثه و تعیین میزان خسارت ضرورت داشته باشد در اختیار بیمه گر قرار دهد.
  • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار مشکل نماید، مگر آنکه تغییر در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

تعهدات بیمه گر

 • جبران خسارتهای مستقیم ناشی از خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه وارد به ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل مورد بیمه 
 • مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث:
  • چنانچه سرایت آتش و یا موج انفجار از محل مورد بیمه موجب بروز خسارت مالی و یا جانی به اشخاص ثالث و یا همسایگان شود و جبران این خسارتها در مسئولیت بیمه گذار باشد بیمه گر تا میزان مبلغ مورد تعهد خسارتهای مذکور را جبران خواهد کرد.
  • پرداخت هرگونه وجه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث یا اقرار به قبول مسئولیت مورد قبول و تعهد بیمه گر نیست مگر آنکه قبلاً نسبت به آن موافقت بیمه گر اخذ شده و یا به حکم مراجع ذیصلاح باشد.
 • پرداخت غرامت فوت و یا نقص عضو دائم و هزینه پزشکی به بیمه گذار و اعضاء خانواده وی که ناشی از حوادث 24 ساعته باشد. 

استثنائات

 • آتش سوزی:خسارت وارده به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهر، مروارید، هرگونه اسناد و نسخ خطی و انواع آلبومها و اشیاء عتیقه از شمول تعهدات بیمه گر خارج است. 
 • مسئولیت: غرامت و خسارتهای جانی و مالی ناشی از موارد زیر ولو آنکه بیمه گذار مسئول شناخته شود در تعهد بیمه گر نیست.
  • خسارت اموال متعلق به بیمه گذار و اشخاص ثالث که در محل مورد بیمه نگهداری شده باشد.
  • خسارتهای بدنی وارد به شخص بیمه گذار، همسر و فرزندان وی
 • حوادث:غرامت فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم و هزینه های پزشکی ناشی از جنگ و زلزله در تعهد بیمه گر نمی باشد.