تعرفه بیمه حوادث گروهی

تعرفه بیمه حوادث گروهی


بیمه نامه حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود و نرخ آن قبل از اعمال تخفیف گروهی به شرح جدول زیر خواهد بود : 
 

ردیف نوع اشتغال نوع پوشش
برای هر 1000 ریال غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی برای هر 100 ریال غرامت هزینه پزشکی برای هر 100 ریال غرامت روزانه عمومی برای هر 100 ریال غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان
1 موسساتی که بیش از 75 درصد کارکنان آنها در طبقات شغلی (1) و (2) قرار دارد 2/1 8/0 180 55
2 سایر موسسات 6/1 5/1 540 120


توضیحات

 1. در صورتی که بیمه شدگان گروهی از پوشش دیگری برای هزینه پزشکی استفاده نماید بیمه گر می تواند در مورد اعطای تامین پوشش مزبور حداکثر تا 20 درصد نسبت به نرخهای گروهی هزینه پزشکی تخفیف منظور نماید.
 2. بیمه گر موظف است در صورتی که نوع اشتغال بیمه گزار با تعاریف یاد شده فوق مطابقت ننماید قبل از صدور بیمه نامه موافقت مرکزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه اخذ نماید.
 3. حداکثر تخفیف حق بیمه در بیمه نامه های گروهی به شرح زیر تعیین می گردد:
  تعداد بیمه شدگان تخفیف
  10 تا 150 نفر 5 درصد
  151 تا 300 نفر 6 درصد
  301 تا 600 نفر 8 درصد
  601 تا 1000 نفر 10 درصد
  1001 تا 2000 نفر 12 درصد
  2001 تا 5000 نفر 15 درصد
  5001 تا 10000 نفر 18 درصد
  10001 تا 20000 نفر 20 درصد
  20001 تا 50000 نفر 23 درصد
  50001 و بیشتر 25 درصد