بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی)

بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی)


کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه، شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند.
این بیمه نامه خطراتی همچون نقص عضو کلی،جزئی و فوت در اثر حادثه را تحت پوشش قرار می دهد.

براساس مصوبه شماره5024/ت/253 مورخ 11/4/67 هئیت محترم وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه، شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند. به همین منظور قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت طی شماره17382ت/12مورخ28/8/67 فیمابین شرکت بیمه ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعقد گردیده است.
موضوع بیمه این قرارداد: عبارتند از بیمه عمر(فوت به هرعلت) و حوادث ناشی از کار و غیر کار در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج کشور و در مقابل خطرات فوت و نقص عضو می‌باشد.

کلیه کارکنان دولت به این بیمه نامه احتیاج دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
مدت بیمه‌نامه بر اساس زمان بازپرداخت اقساط وام مورد بیمه و بیمه‌گژار و از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز می شود.
 2. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید
 3. فرم "حواله پرداخت" در سه برگ و با مبلغ 30،000،000 ریال (که مبلغ مصوب دولت می‌باشد) صادر می‌شود.
 4. دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت مدارک مشترکی بشرح زیر نیاز می‌باشد، بدیهی است برحسب اینکه غرامت فوت به علت بیماری و یا حادثه و یا نقص عضو در اثر حادثه باشد، مدارک اختصاصی مربوط به آن غرامت، به اوراق پرونده که متعاقباً اعلام می‌گردد. اضافه خواهد شد.

 1. آخرین حکم کارگزینی صادر شده به تاریخ قبل از فوت.
 2. آخرین فیش حقوقی و یا لیست حقوقی جمعی ماه قبل از فوت بیمه شده که شامل سرفصلهای مختلف حقوق و مزایا باشد.
 3. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی.
 • چنانچه موضوع رسیدگی به غرامت، پرداخت سرمایه بیمه عمر باشد(فوت به هر علت) علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ رونوشت خلاصه فوت صادره اداره ثبت احوال ضروری می‌باشد، و در صورتی که فوت در اثر حادثه باشد، علاوه بر آن گزارش مشروح حادثه منجر به فوت توسط مراجع ذیصلاح نیاز می‌باشد.
 • در صورتی که موضوع رسیدگی به پرونده، پرداخت غرامت نقص عضو باشد، علاوه بر مدارک مشترک اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد:
  1. گزارش مشروح حادثه
  2. گواهی اولین مراجع درمانی
  3. گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و وجود نقص عضو.
  4. چنانچه بیمه شده در حین مبادرت به رانندگی در حادثه موثر در بروز نقص عضو باشد، ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر الزامی می‌باشد.
 1. در صورتی که بیمه شده در اثر عوامل مورد تعهد فوت نماید، سرمایه بیمه عمر پس از کسر بدهی حق بیمه احتمالی سال فوت در وجه بیمه گزار پرداخت می‌گردد.
 2. در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث مورد تعهد دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه گردد. غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در ماده ششم قرارداد محاسبه می‌گردد.
  بدیهی است جهت محاسبه غرامت نقص عضو می‌بایست میزان نقص عضو تعیین شده را نسبت به کل بدن برآورد کرده و پس از تائید پزشک معتمد شرکت در سرمایه مورد عمل ضرب نموده و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه نمائیم.
تذکر یک: در بیمه حوادث کارکنان، دولت غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از بیماری در تعهد نمی‌باشد.
تذکر دو: نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از زمین لرزه و آتش فشان و یا هرگونه تشعشع مواد رادیو اکتیو(مگر آنکه ناگهانی و در ارتباط مستقیم با شغل بیمه شده باشد)، انفجارات اتمی و هیدروژنی و نوتروژنی در تعهد نمی‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز

  1. فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
  2. آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت
  3. آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
  4. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت
  5. گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی)
  6. رونوشت خلاصه فوت
 • شرح فرآیند


  فرآیند پرداخت خسارت فوت به کارکنان دولت با مراجعه استفاده‌کنندگان بیمه به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز شده و به شرح زیر است:
  1. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. ("فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید حتما دارای شماره و تاریخ باشد)
  2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید.
  3. اداره خسارت عمر و کارکنان دولت "دفتر اعلام خسارت" را بررسی می‌کند:
   • اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد.
   • اگر اعلام خسارت بدون تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) گام 5.
   • اگر اعلام خسارت با تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • "فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل، مهر و امضا می‌گردد.
    • بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • اطلاعات زیر در این فرم اضافه شده و به پیوست پرونده مربوطه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود:
     • میانگین حق بیمه دریافتی در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
     • تاریخ آخرین حق بیمه دریافتی
     • مبلغ آخرین حق بیمه دریافتی
     • میانگین تعداد بیمه‌شدگان در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار)
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5.
  5. شماره قرارداد در "دفتر ارسال مراسلات" ثبت می‌شود.
  6. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  7. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
  8. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند
  9. فرم "حواله پرداخت" در سه برگ و با مبلغ 30،000،000 ریال (که مبلغ مصوب دولت می‌باشد) صادر می‌شود. استفاده سه نسخه به شرح زیر است:
   • نگهداری در پرونده پرداخت خسارت قرارداد به همراه مدارک هزینه‌های صورت گرفته.
   • ارسال به حسابداری.
   • تحویل به بیمه‌شده
  10. شماره حواله پرداخت خسارت در "دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت" ثبت می‌گردد.
  11. حواله پرداخت خسارت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  12. نماینده قانونی بیمه شده نسخه سوم حواله پرداخت خسارت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت خسارت امضا می‌نماید.
  13. دو برگ حواله پرداخت خسارت به نماینده بیمه شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  14. اطلاعات حواله صادر شده توسط کارشناس اداره خسارت در سیستم سامان ثبت می‌شود.
  15. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه