بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)


بیمه نامه های حمل و نقل ساده داخلی‌ به منظور بیمه کردن کالاهایی که داخل کشور حمل می‌شوند مورد استفاده قرار می‌ گیرند. پوشش‌ های این نوع بیمه ‌نامه برخلاف بیمه‌ نامه‌های خارجی (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) محدود می‌باشد و کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه نامه های حمل و نقل ساده داخلی‌ به منظور بیمه کردن کالاهایی که داخل کشور حمل می‌شوند مورد استفاده قرار می‌ گیرند. پوشش‌ های این نوع بیمه ‌نامه برخلاف بیمه‌ نامه‌های خارجی (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) محدود می‌باشد .

کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 1. تمام خطر
 2. با خطر محدود
  • آتش‌سوزی
  • حادثه وارد به وسیله نقلیه
   • پرت شدن از روی وسیله حامل
   • واژگونی
   • برخورد با جسم ثابت یا متحرک داخلی و خارجی
   • تصادف و تصادم
  • تبعی
   • بارگیری و تخلیه
    در حملهای داخلی می توان پس از انجام بازدید مقدماتی و اطمینان از صحت و سلامت مورد بیمه و دریافت حق بیمه اضافی حداقل 30% نرخ پایه برای هر یک از خطرات «تخلیه» و «بارگیری»، خسارات ناشی از آنها را منفرداً و یا مشترکاً تحت پوشش قرار داد که در این صورت می بایستی حتماً نوع پوشش یا پوششهای مذکور در انتهای شرط اختصاصی حمل داخلی قید گردد.
    ذکر این نکته ضروری است که بیمه گزار موظف است در صورت بروز خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری در محل حادثه، سریعاً نسبت به در خواست کارشناس از شعبه صادر کننده بیمه نامه و یا نزدیکترین شعبه شرکت اقدام و مستندات لازم را در این زمینه تهیه نماید.
   • سرقت کلی
    یکی دیگر از خطرات اضافی در بیمه حمل داخلی «خطر سرقت کلی مورد بیمه با وسیله حمل» می باشد که در ازای دریافت حق بیمه اضافی معادل حداقل 30% نرخ پایه می تواند تحت پوشش قرار گیرد. لذا در این گونه موارد عبارت «سرقت کلی مورد بیمه با وسیله حمل» می بایستی به شرط اختصاصی حمل داخلی افزوده شود.
 • شرط حمل داخلی
  کالای بیمه شده در جریان حمل در مقابل خسارات ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه و آتش سوزی بیمه می باشد. ( در حمل داخلی می توان با دریافت حق بیمه اضافی، حسب مورد خطرات دیگری از جمله «بارگیری» و «تخلیه» و «سرقت کلی مورد بیمه با وسیله نقلیه» و همچنین «حذف حق جانشینی» را نیز تحت پوشش قرار داد. لذا در اینگونه موارد، درج شروط مربوط به آنها در متن بیمه نامه ضروری است.)
  له آن و یا هردو با هر جسم ثابت یا متحرک خارجی و همچنین پرت شدن کالا از وسیله حمل در زمان حمل و نقل می باشد که منجر به خسارت مورد بیمه گردد، به طوریکه آثار حادثه و مورد بیمه خسارت دیده قابل رؤیت باشند.
  حمل کالا با کامیون و یا کامیونهایی که دارای کف غیر استاندارد ناشی از تغییر کف چوبی به فلزی می باشند، غیر مجاز بوده و مشمول پرداخت خسارت نمی گردد.
 • شرط حمل با کانتینر یخچالدار
  در صورتیکه کالای مورد بیمه می بایستی حتماً توسط وسیله نقلیه یخچال دار حمل شود، ذکر عبارت زیر در بیمه نامه ضروری است:
  فساد و از بین رفتن مورد بیمه در اثر از کار افتادن یخچال وسیله نقلیه حامل کالا به مدت 24 ساعت متوالی و عدم امکان تعمیر آن ظرف مدت مذکور جزء خطرات بیمه شده می باشد.
 • شرط دام زنده
  مورد بیمه فقط در حین حمل و نقل بر روی وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد. همچنین مرگ و میر ناشی از نرسیدن آب و دانه و یا علوفه، تنگی جا و مرضهای اپیدمی از خطرات بیمه شده مستثنی می باشد.

باتوجه به مدت اعتبار 8 روزه بیمه نامه و فاصله مکانی غیر قابل فسخ و ابطال میباشد.

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه گزار بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه¬های باربری الزامی می باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می نمایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد"را مبنی بر صدوربیمه نامه های باربری‌ تکمیل می‌کند.
 2. اداره ‌خسارت نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه ‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌ خسارت اعلام می‌کند.
 4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره خسارت، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق ‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
 5.  اداره کالا طی نامه ‌ای حق ‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. مشتری یا مبلغ حق‌ بیمه را در حساب بیمه ایران  واریز کرده و "فیش واریزی" را به  اداره کالا تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌ بیمه را ارائه می‌دهد.
 7.  اداره کالا، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌ بیمه، "گواهی دریافت حق‌ بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 8. مشتری گواهی دریافت حق‌ بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری
 2. فیش نقدی
 3. گواهی دریافت حق‌ بیمه
 4. بیمه نامه حمل و نقل کالا داخلی
 5. گواهی حمل (پس از دریافت اطلاعیه های بانکی و یا اعلامیه های حمل مربوطه می بایستی طبق مقررات وشرایط بیمه نامه برای کلیه محمولات بیمه شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود)

اعتبار بیمه نامه های داخلی‌ از زمان آغاز حرکت می‌باشد و اعتبار آن به مدت حداکثر 8 روز پس از رسیدن کالا به انبار مؤسسه حمل و نقل در مقصد یا تا موقع تحویل کالا به محمول الیه هرکدام زودتر واقع شود، می‌باشد.

 • تخفیفات

  • پرداخت نقدی حق بیمه
   • در صورت پرداخت حق بیمه به صورت نقدی در زمان صدور بیمه نامه، نرخ حق بیمه حداکثر به میزان 10% مشمول تخفیف خواهد شد.
  • حمل با بسته بندی کانتینر
   • درصورت حمل مورد بیمه با بسته بندی داخل کانتینر از مبدأ تا مرز یا بندر ورودی، مشمول 10% تخفیف در نرخ حق بیمه خواهد شد؛
   • در صورت حمل مورد بیمه با بسته بندی داخل کانتینر از مبدأ تا مقصد نهایی مندرج دربیمه نامه، مشمول 20% تخفیف در نرخ حق بیمه خواهد شد.
   تبصره مهم: در صورت ارائه هر یک از تخفیف های فوق مراتب می بایستی عبارت ذیل، عیناً در بیمه نامه و یا الحاقیه مربوطه درج شود:
   «مورد بیمه می بایستی از مبدأ تا (مرز ورودی / مقصد نهایی) با بسته بندی کانتینر حمل شود، در غیر این صورت خسارت احتمالی به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه خواهد شد.»
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران

به موجب آیین نامه شماره 8 شورای عالی بیمه، نرخ حق بیمه، بیمه های باربری پس از کسر تمامی «کاهشهای اجباری مصوب بیمه مرکزی ایران» به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • بیمه باربری داخلی با پوشش خطرات محدود مشتمل بر حادثه و آتش سوزی، معادل 0/92 در هزار می باشد
 • بیمه باربری تمام خطر داخلی ، معادل 3/5 در هزار می باشد.
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
 • مدارک مورد نیاز
  1. قرارداد بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)
  2. فرم پیشنهاد بیمه‌ باربری
  3. فیش نقدی
  4. گواهی دریافت حق‌بیمه
  5. گواهی بیمه
 • شرح فرایند
  1. مشتری "فرم پیشنهاد بیمه باربری" را مبنی بر صدور گواهی بیمه تکمیل می‌نماید.
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، براساس اطلاعات فرم پیشنهاد حق‌بیمه گواهی را محاسبه می‌نماید.
  4. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد و یا چک مبلغ حق‌بیمه را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
  5. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
   گواهی دریافت حق‌بیمه در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد که در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
  6. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  7. پس از ثبت اطلاعات و دریافت گواهی دریافت حق‌بیمه مهر و امضا شده، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "گواهی بیمه" را صادر می‌کند.
   گواهی بیمه در هفت نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • برگه اول، دوم و سوم آن به عنوان رسید نزد مشتری می‌ماند.
   • یک نسخه از آن به همراه رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه پنجم آن برای مدیریت باربری ارسال می‌گردد.
   • نسخه ششم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری بایگانی می‌شود.
   • نسخه آخر آن برای نمایندگی (در صورتی که مستقیم با نمایندگی باشد) ارسال می‌شود. (در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد، این نسخه نزد اداره صدور می‌ماند)
  8. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را وارد برنامه اطلاعاتی سامان می‌نماید.
 • فرآیند صدور گواهی حمل برای بیمه‌نامه حمل و نقل کالا داخلی(ساده)
  نظر به اهمیت صدور گواهی حمل خصوصاً از جهت مشخص شدن مانده مبلغ بیمه‌نامه (مبلغ حمل نشده) و در صورت نیاز به تمدید مدت اعتبار بیمه‌نامه برای محموله‌هایی که بیمه‌گزار بنا به هر دلیلی موفق به ترخیص آن در زمان اعتبار بیمه‌نامه نگردیده است، معمولاً قبل یا پس از حمل کالا و مبادله اسناد، اطلاعیه‌هایی از سوی بانک ذی‌نفع به شرکت بیمه ارسال می‌شود که حاوی مشحصات کالای حمل شده و اطلاعات مربوط به نحوه حمل می‌باشد.
  پس از دریافت اطلاعیه‌های بانکی و یا اعلامیه‌های حمل مربوطه می‌بایستی طبق مقررات و شرایط بیمه‌نامه برای کلیه محصولات بیمه‌شده، بدون استثناء گواهی حمل صادر شود.
  فرآیند صدور گواهی حمل برای بیمه نامه حمل و نقل کالا (ساده) با گرفتن مدارک زیرانجام می پذیرد:
  1. اعلامیه‌ بیمه‌گزار مبنی بر حمل محموله
  2. اطلاعیه‌های بانکی
  3. اعلامیه‌های حمل
  4. گواهی حمل
   • بیمه‌گزار اعلامیه‌ای مبنی بر حمل محموله در قالب نامه به بیمه‌گر ارسال می‌کند؛ اگر بیمه‌نامه دارای بانک ذی‌نفع باشد، این اطلاعات توسط بانک به شرکت بیمه ارسال می‌گردد.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری، اطلاعیه‌های بانکی و یا اعلامیه‌های حمل را دریافت می‌کند.
   • پس از بررسی مدارک دریافتی، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری "گواهی حمل" را صادر می‌کند.
   • گواهی حمل در 5 نسخه زیر تهیه می‌شود:
    • نسخه اول برای بیمه‌گزار
    • نسخه دوم برای نمایندگی
    • نسخه سوم برای مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری
    • نسخه چهارم برای اداره کل حسابداری و آمار
    • نسخه آخر برای بایگانی اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری
    گواهی‌های حمل می‌بایستی به ترتیب تاریخ حمل‌ها شماره‌گذاری و صادر شده باشند.
در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را وارد برنامه اطلاعاتی سامان می‌نماید.
 • انواع الحاقی:
  1. الحاقی تغییر نام
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه
   در صورتی‌که به عللی ارزش کالا افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی در فرم‌های مربوطه اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد.
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه
   صدور الحاقی ابطال بیمه‌نامه‌های باربری به نفع بانک صرفاً با استناد به درخواست کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم گشایش اعتبار و همچنین ارائه اصل رونوشت بیمه‌نامه مجاز می‌باشد و بیمه‌نامه‌های فاقد بانک ذی‌نفع غیر قابل ابطال می‌باشند.
  4. الحاقی تمدید قرارداد
  5. لحاقی‌های اندیس کلوز و damage کلوز
   این الحاقی‌ها جهت بیمه کردن اقلامی است که بطور موقت در انبار بیمه‌گزار نگه داشته شده باشند.
  6. الحاقی تمدید مدت اعتبار
   بیمه‌نامه‌های باربری داخلی، صادراتی و وارداتی با شرط توتال لاس تحت هیچ شرایطی تمدید نمی‌شوند.
  7. الحاقی بدون بار مالی
   گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک حمل ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:
  1. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  2. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  3. فیش نقدی
  4. پرونده صدور
  5. الحاقی
 • گام‌های انجام فرآیند صدور الحاقی بیمه‌نامه حمل و نقل کالا (ساده):
  روند انجام فرآیند صدور الحاقی قرارداد بیمه حمل و نقل کالا به شرح زیر است:
  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید قرارداد بیمه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه می‌دهد. چنانچه درخواست تغییر و یا ابطال قرارداد از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
   در صورتی‌که بیمه‌گزار خصوصی باشد و از آغاز قرارداد بیمه زمان زیادی گذشته باشد، (مثلاً 6 ماه برای یک قرارداد) درخواست جهت تغییر ارزش کالا می بایست در قالب نامه‌ای باشد.
   در صورتی‌که درخواست ابطال قرارداد بیمه باشد یا مبلغ برگشتی داشته باشد یا بیمه‌گزار خصوصی باشد، درخواست می‌بایست کتبی باشد.
   برای ابطال قرارداد بیمه، مدارک زیر مورد نیاز است:
   • اصل و رونوشت‌های قرارداد بیمه
   • نامه بانک ذی‌نفع مبنی بر تائید ابطال قرارداد بیمه
  2. در صورتی‌که درخواست، ابطال قرارداد بیمه باشد و یکی از موارد زیر اتفاق افتاده باشد، شورایی جهت تصمیم‌گیری و تائید درخواست تشکیل می‌شود:
   • عدم ارسال اصل یا رونوشت قرارداد بیمه توسط بیمه‌گزار
   • نبودن نامه بانک ذی‌نفع

   این شورا از افراد زیر تشکیل شده است:
   مدیریت مجتمع، رئیس اداره کل باربری، معاون اداره کل باربری، رئیس اداره صدور باربری
  3. درصورتی‌که الحاقی بار مالی نداشته باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده- در قالب فرم مشخصی- صادر می‌کند. الحاقی در 6 نسخه زیر صادر می‌گردد:
   • سه نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه چهارم برای مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری
   • نسخه پنجم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه آخر برای بایگانی اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری
  4. در صورتی‌که الحاقی بار مالی داشته باشد، به سه صورت زیر عمل می‌شود:
   • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
   • در صورتی‌که الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌ صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارائه دهد. سپس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری فیش واریزی را به همراه نسخه چهارم الحاقی به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
    در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد و دارای بانک ذی‌نفع باشد، بانک مبلغ اضافی را محاسبه و به حساب شرکت بیمه واریز می‌کند.
   • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  5. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را تایید می‌کند.
  6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری الحاقی صادر شده را در پرونده پیوست می‌کند.
  7. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
باتوجه به فرصت زمانی و فاصله مکانی این بیمه نامه ها تمدیدبیمه نامه جایز نمی باشد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 • تعهدات و وظایف بیمه گزار:

  1. بیمه گزار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از حادثه مراتب اعلام خسارت را به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران اعلام نماید.
  2. بیمه گزار موظف است کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از توسعه و گسترش خسارت به عمل آورده و هیچگونه تغییری را در ماهیت خسارت کالا تا زمان کارشناسی و بازدید مقدماتی بیمه گر انجام ندهد.
  3. بیمه گزار موظف است در صورتی که کالا قبل از ترخیص از گمرک خسارت دیده باشد نسبت به تهیه صورت مجلس آسیب دیدگی اعم ازگمرکی یا بندری و یا گواهی کسر تخلیه (به تناسب نوع و محل وقوع خسارت )اقدام نماید .
  4. بیمه گزار موظف است پس از وقوع حادثه، به متصدیان حمل و یا پیمانکاران تخلیه و بارگیری کتبا اعلام خسارت نماید .
  5. بیمه گزار موظف است در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت را به بیمه گر تسلیم نماید.
  6. بیمه گزار موظف است پس از در یافت خسارت ، فرم برگ جانشینی را تکمیل نموده و کلیه حقوق خود در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر و یا مسولیت در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به شرکت بیمه ایران منتقل نماید.
 • مراحل رسیدگی به پرونده:

  1. ثبت اعلام خسارت توسط شعبه
  2. اعزام کارشناس به محل وقوع و استقرار کالای خسارت دیده
  3. اخذ مدارک مربوطه از بیمه گزار
  4. اخذ مجوز لازم از ستاد فنی ، در صورت لزوم
 1. اصل بارنامه حمل داخلی
 2. اصل فاکتور خرید کالا
 3. اصل صورت بسته بندی کالا
 4. کروکی و گزارش پلیس مبنی بر وقوع حادثه
 5. نامه تایید خسارت از سوی متصدی حمل و نقل
 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت
  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. حکم کارشناس
  3. کپی قرارداد بیمه
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
  5. حواله خسارت بیمه باربری
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادث
 • مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده
  1. بارنامه حمل (ممهور به مهر بانک)
  2. قرارداد اجاره کشتی (اگر کشتی دربست اجاره شده باشد)
  3. فاکتور خرید (ممهور به مهر بانک)
  4. صورت بسته‌بندی (ممهور به مهر بانک)
  5. گواهی مبدا (ممهور به مهر بانک)
  6. پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و روی آن
  7. اعلامیه فروش ارز
  8. قبوض انبار گمرک
  9. بارنامه حمل داخلی
  10. قبوض باسکول درب خروح گمرک
  11. صورت‌مجلس گمرکی (یا بندری)
  12. رونوشت بارنامه سی .ام .آر که خسارت طی آن به تایید راننده رسیده باشد
  13. اصل گواهی کسر تخلیه صادره از طرف موسسه حمل و نقل که در آن قبول مسئولیت شده باشد و یا رونوشت رویت شده اظهارنامه رسمی دادگستری بر علیه موسسه حمل‌ و ‌نقل که در آن قطع مرور زمان از بارنامه و ادعای خسارت شده باشد
  14. ترخیصیه تفکیکی
  15. گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
  16. گزارش بازدید لویدز
  17. برگ جانشینی مهر و امضا شده
 • شرح فرایند
  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند.
   در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره قرارداد بیمه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات نامه را در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از قرارداد بیمه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند.
  4. رئیس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، "حکم کارشناس" جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند.
   با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.
   جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود.
   • در صورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، "دستور ماموریت" صادر می‌شود.
   • در غیراین‌صورت، "فرم ماموریت" صادر می‌شود.
  5. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
  6. در صورتی‌که خسارت وارد شده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس "صورتجلسه مقدماتی" را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این‌صورت، "صورتجلسه کارشناسی" را تکمیل می‌نماید.
   صورتجلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود.
  7. کارشناس بازدید صورتجلسه و عکس‌های گرفته شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
  8. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.
  9. پس از تکمیل مدارک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری" را تکمیل می‌کند.
  10. در حین تکمیل فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری در قالب نامه‌ای از اداره صدور استعلام پرداخت حق‌بیمه را می‌نماید. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافقات به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، قرارداد بیمه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  11. پس از تکمیل فرم صورت محاسبه بیمه باربری، درصورتی‌که میزان خسارت از سقف تعهدات اداره بیشتر باشد، پرونده خسارت به مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری (ستاد) فرستاده می‌شود. ستاد پرونده را بررسی کرده و پس از تائید، پرونده خسارت را به همراه نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید.
  12. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و اطلاعات آنرا در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
   حواله خسارت بیمه باربری در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه به بایگانی اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌گردد.
  13. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه باربری به بیمه‌گزار، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
   این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری
  14. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  15. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  16. پس از صدور چک به مبلغ خسارت ، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  17. در نهایت اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، در پایان ماه اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
  در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد، (قابل ریکاور شدن باشد) اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
هنگام تنظیم صورتجلسات بازدید از مورد بیمه نامه ها ی باربری مراتب زیر می بایستی کاملاً مد نظر قرار گیرند:
 • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
 • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.

تبصره: : تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می¬باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی¬تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.