بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی


بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدکنندگان، مالکان،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان لوازم و قطعات یدکی هواپیما به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه تجهیزات به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد

تولیدکنندگان، مالکان،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان لوازم و قطعات یدکی هواپیما به این بیمه نامه نیاز دارند.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • موتور هواپیما(زمانیکه موتور بر روی هواپیما نصب نباشد)
 • قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)
 • دستگاه‌های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما
 • تجهیزات موجود در کار‌گاه‌ها
برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده،مالک، بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می مایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه هواپیما/هلیکوپتر‌" یا "فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک "را مبنی بر صدور بیمه نامه های هوایی‌ تکمیل می‌کند.
 2. اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه ‌ای به مشتری ابلاغ می‌ نماید.
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه ‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
 4. پس از بازدید کارشناس فنی ازمحل مورد بیمه ،اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق ‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
 5. اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه ‌ای حق‌ بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. مشتری یا مبلغ حق ‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌ بیمه را ارائه می‌دهد.
 7. اداره‌ کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌ بیمه، "گواهی دریافت حق‌ بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 8. مشتری گواهی دریافت حق‌ بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. فرم پیشنهاد بیمه هواپیما/هلیکوپتر
 2. فرم پیشنهادبیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
 3. فیش نقدی
 4. گواهی دریافت حق ‌بیمه
 5. بیمه نامه هوایی

مدت اعتبار برای بیمه های هوایی‌‌‌ حداکثر به مدت یک سال می‌باشد که از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه ‌گر آغاز می‌گردد.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر
  2. فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
  3. نامه اعلام نرخ به مشتری
  4. نامه تائیدیه نرخ به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
  5. گزارش بازدید
  6. فیش واریزی
  7. چک
  8. گواهی دریافت حق‌بیمه
  9. بیمه‌نامه هوایی
  1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر" یا "فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک"را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های هوایی تکمیل می‌کند.
   این فرم‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:
   • فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما/ هلیکوپتر
   • فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه هواپیما/ هلیکوپتر یا فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق‌سبک، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فرم را بررسی کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، نرخ را تعیین می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
  5. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
  6. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از هواپیما را می‌کند.
  7. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
   "گزارش بازدید" شامل اطلاعات زیر است:
   • قابلیت پرواز
   • سوابق پرواز
   • شکل و ظاهر هواپیما
   • سایر اطلاعات حاصل از مصاحبه با مالک و خلبانان
  8. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
  9. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
  10. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.
  11. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را در در چهار نسخه زیر صادر و به مشتری تحویل می‌دهد:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی می‌باشد.
   • در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود
  12. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  13. پس از آن، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "بیمه‌نامه هوایی" را صادر کرده و نسخه اول آنرا تمبر و مهر می‌زند.
   بیمه‌نامه هوایی در نسخه‌های زیر صادر و توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتیکه بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
 • در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید
در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید .
پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های هوایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.
 • انواع الحاقی:

  • الحاقی تغییر نام
  • الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه
   در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد.
  • الحاقی ابطال بیمه‌نامه
  • الحاقی تمدید بیمه‌نامه
  • الحاقی تمدید مدت اعتبار
  • الحاقی بدون بار مالی
 • گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  • درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  • تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  • فیش نقدی
  • پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقی:

  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
  2. با توجه به بار مالی الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • الحاقی بار مالی نداشته باشد
   • الحاقی بار مالی داشته باشد- در این حالت، به سه صورت زیر عمل می‌شود
    • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه الحاقی مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
    • در صورتیکه الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه دهد. سپس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فیش واریزی را به همراه نسخه‌ای از الحاقی به اداره‌‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
    • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  3. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده در نسخه‌های زیر صادر می‌کند:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتیکه بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  4. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات الحاقی را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. بیمه ‌گزار نامه‌ ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌ کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارت بیمه نامه های باربری ‌‌ براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری ، "حواله خسارت بیمه باربری " را صادر کرده و به بیمه‌ گزار تحویل می‌دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه ‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه ‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه‌ گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
 6. بیمه ‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌ گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 1. نامه‌ بیمه‌ گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
 2. دفتر اندیکاتور
 3. بیمه نامه هوایی
 4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما
 5. حواله خسارت بیمه هواپیما
 6. رسید دریافت چک
 7. عکس‌های تهیه شده از حادثه

مدارک مورد نیاز:

شرح فرآیند:

  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. دفتر اندیکاتور
  3. بیمه‌نامه هوایی
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما
  5. حواله خسارت بیمه هواپیما
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
   در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه هوایی
   • نوع خسارت
   • محل وقوع حادثه
  2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات نامه را در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات موجود در بیمه‌نامه هوایی مرتبط را بررسی می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.
   مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   • گواهی COFA هواپیما
   • گواهی ثبت هوایی
   • کپی گواهینامه خلبان و کمک خلبان
   • گواهی فنی هواپیما
   • لیست مسافران (درصورتیکه هواپیما مسافربر باشد)
   • گزارش خلبان
   • گزارش بخش فنی هواپیمایی
   • گزارش سازمان هواپیمایی کشوری
  5. رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از محل حادثه را ارسال می‌نماید.
  6. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره از محل بازدیدی به‌عمل آورده، گزارش و عکس‌های گرفته شده را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  7. پس از تکمیل مدارک و بررسی گزارش، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما" را تکمیل می‌کند.
   در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافق‌های به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  8. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه هواپیما، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "حواله خسارت بیمه هوایی" را صادر کرده و اطلاعات آن را در "دفتر اندیکاتور" ثبت می‌نماید.
   حواله خسارت بیمه هوایی در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه در بایگانی اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی قرار می‌گیرد.
  9. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه هوایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
   این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی
  10. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  11. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  12. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  13. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات خسارت را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
 • در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد (قابل ریکاور شدن باشد)، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
هنگام تنظیم صورتجلسات بازدید از مورد بیمه نامه ها ی باربری مراتب زیر می بایستی کاملاً مد نظر قرار گیرند:
 • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود.
 • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می¬باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی¬تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 • صورتجلسه کارشناسی
 • به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده¬های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می¬گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی¬که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه¬نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می¬بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می¬بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته¬بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه¬نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته¬بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه¬نامه¬های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 • نکات ضروری
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان¬پذیر می¬باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گزار طبق مفاد مندرج در بیمه¬نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه¬نامه¬های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گزار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت¬های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گزار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می-باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می¬باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه¬های باربری ارسال نمایند.