بیمه اعتباری فروش اقساطی

بیمه اعتباری فروش اقساطی


در این نوع بیمه ‌نامه، مطالبات شرکت‌هایی که کالا و محصول خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرد.کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌هایی که بر اساس قرارداد فروش تنظیمی، عملیات فروش‌های اعتباری انجام می‌دهند می‌توانند از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه‌ای یاد شده استفاده نمایند.

در این نوع بیمه نامه‌، مطالبات شرکت‌هایی که کالا و محصول خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرد.

کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌هایی که بر اساس قرارداد فروش تنظیمی، عملیات فروش‌های اعتباری انجام می‌دهند می‌توانند از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه‌ای یاد شده استفاده نمایند.

برای این بیمه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • برگه در خواست بیمه گذار
 • تکمیل پرسشنامه (فرم پیشنهاد)توسط بیمه گذار
 • طبق دستورالعمل های اجرایی کاهش سرمایه باعث تخفیف می شود
 • در شرایط رقابتی با درخواست واحد اجرایی درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود
این بیمه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه‌محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرداین فرآیند با درخواست کتبی بیمه‌گزار یا بیمه‌گر آغاز می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. نامه درخواست تغییر از بیمه‌گزار
  2. فیش واریزی حق‌بیمه
 • شرح فرایند:

  1. بیمه‌گزار نامه درخواست ایجاد تغییرات را به اداره صدور بیمه‌های مسئولیت ارسال می‌نماید.
   • در صورتی که بیمه‌گزار مستقیماً به مجتمع مراجعه کرده باشد:
    • گام 2.
   • در صورتی که بیمه‌گزار به یک نمایندگی مراجعه کرده نامه را به نمایندگی تحویل داده باشد:
    • نامه توسط نمایندگی برای اداره صدور بیمه‌‌های مهندسی و مسئولیت ارسال می‌شود.
    • گام 2
    (در صورتی که بیمه‌گر متقاضی صدور الحاقی باشد، طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اطلاع داده و بیمه‌گزار در پاسخ به این نامه، درخواست تغییرات را طی نامه‌ای برای شرکت بیمه ارسال می‌نماید.)
  2. نامه مذکور در دبیرخانه مجتمع شماره می‌شود.
  3. کارشناس اداره صدور بیمه مذکور را در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) جستجو نموده و برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) اطلاعات آن ارنمایش می‌دهد.
  4. الحاقی بیمه‌ با توجه به تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار،‌ در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) در فرم ثبت الحاقی ایجاد می‌شود. الحاقی ایجاد شده می‌تواند یکی از سه نوع زیر باشد:
   • اضافه شده حق‌بیمه
    • حق‌بیمه اضافی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • بیمه‌گزار حق‌بیمه مشخص شده را پرداخت نموده و فیش واریزی را به کارشنای اداره صدور بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
    • الحاقی اضافی صادر می‌شود. (این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه اضافی
   • الحاقی برگشتی (منجر به کاهش حق‌بیمه بیمه‌نامه)
    • حق‌بیمه برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) نمایش داده می‌شود.
    • حواله پرداخت به مبلغ حق‌بیمه برگشتی و با نام بیمه‌گزار تنظیم می‌گردد. (اطلاعات موجود در حواله پرداخت عبارتند از:
     • مشخصات بیمه‌
     • مشخصات بیمه‌گزار (یا نماینده بیمه‌گزار)
     • موضوع حواله
     • مبلغ حواله)
    • الحاقی برگشتی در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
     • مبلغ حق‌بیمه برگشتی
    • حواله برگشتی صادر شده و بعد از مهر و امضا شدن به بیمه‌گزار (یا نماینده وی‌) تحویل داده می‌شود.
     در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این‌صورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
   • بدون بار مالی بر بیمه‌نامه
    • الحاقی صادر می‌شود. این الحاقی شامل اطلاعات زیر است:
     • مشخصات قرارداد
     • مشخصات بیمه گزار
     • موضوع الحاقی
     • تاریخ الحاقی
    • الحاقی صادر شده مهر و امضا شده و به بیمه‌گزار (یا نماینده وی) تحویل داده می‌شود.
  5. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش قراردادهای صادر شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌‌ها: گزارش قراردادهای منعقد شده به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادها
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
   بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 • دریافت نامه اعلام خسارت از طرف بیمه‌گزار
 • صدور حواله پرداخت خسارت بیمه‌ مسئولیت فروش اقساطی

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های مسئولیت" و نیز اطلاعات پرداخت های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گذار اعلام می شود.

شرایط خاصی برای این نوع بیمه تعیین نگردیده است.
بیمه مسئولیت فروش اقساطی برای پوشش خسارت مالی ناشی از عدم پرداخت اقساط صادر شده و پرداخت خسارت آن در زمانی انجام می‌شود که خریدار با وجود دریافت اخطار از فروشنده، از پرداخت اقساط خودداری نماید. اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت خسارت بیمه‌گذار را پرداخت نموده و از طریق اداره امور حقوقی، برای وصول چک‌های اقساط از خریدار اقدام می‌نماید.
 • مدارک مورد نیاز :

  1. نامه اعلام خسارت
  2. مدارک تایید خسارت
 • شرح فرایند:

  1. بیمه‌گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
  2. نامه (فرم) دریافتی در دبیرخانه ثبت و شماره می‌شود.
  3. پرونده خسارت تشکیل می‌شود. شماره پرونده و شماره بیمه‌نامه در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود. (کپی قرارداد و کلیه الحاقی‌های آن در پرونده خسارت قرار داده می‌شود.)
  4. بازخوانی پرونده صدور: فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" با توجه به اصل بیمه‌صادر شده، توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و در پرونده قرار داده می‌شود.
  5. مدارک مورد نیاز طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده می‌شود.
  6. بیمه‌گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد. مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت در این نوع بیمه‌ عبارتند از:
   • کپی برابر اصل چک‌ها و سفته‌ها
   • واخواست‌نامه بانک
   • گواهی عدم پرداخت
   • کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت
   • روزنامه رسمی
   • کپی برابر اصل اساسنامه شرکت
   • کپی برابر اصل 2 برگ تعهدنامه و اطلاعات ضامنین
   • کپی برابر اصل فرم پیشنهاد پر شده در دست اقدام
   • آْخرین مکاتبان انجام شده با خریدار
  7. خسارت بیمه‌شده بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین شده و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
  8. قسمت اطلاعات اولیه فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه" توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  9. بیمه‌گزار پس از مراجعه به حسابداری و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
  10. کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید.
  11. در صورت قابل پرداخت بودن طی نامه‌ای به بیمه‌گزار اعلام می‌شود که اصل مدارک را تحویل دهد.
  12. بیمه‌گزار مدارک اصل را به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
  13. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در برنامه اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
  14. حواله پرداخت خسارت در 7 نسخه صادر شده و مهر و امضا می‌گردد.
  15. دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم "مفاساحساب (رسید دریافت وجه)" به بیمه‌گزار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به حسابداری، چک خسارت خود را دریافت نماید. بقیه برگ‌های حواله صادر شده به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
   • ارسال به حسابداری
   • ارسال به اداره آمار و اتکایی
   • نگهداری در پرونده بیمه‌گزار
  16. گزارش خلاصه پرونده و کپی مدارک دریافتی از بیمه‌گزار برای اداره امور حقوقی ارسال می‌شود.
   • در صورتی که اداره امور حقوقی بتواند با مذاکره مبلغ اقساط را دریافت نماید:
    • دریافت مبلغ توسط اداره امور حقوقی طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت اطلاع داده می‌شود.
    • اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت مبلغ دریافتی را طی نامه و یا به صورت تلفنی به اطلاع حسابداری می‌رساند.
   • در صورتی که اداره امور حقوقی بخواهد از طریق دادگاه مبلغ اقساط را دریافت نماید:
    • اصل مدارک را از اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت تحویل می‌گیرد.
    • بعد از دریافت وجه اقساط از خریدار، دریافت مبلغ توسط اداره امور حقوقی طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌‌های مسئولیت اطلاع داده می‌شود.
    • اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت مبلغ دریافتی را طی نامه و یا به صورت تلفنی به اطلاع حسابداری می‌رساند.
  17. بعد از پرداخت خسارت هر بیمه‌ و در پایان ماه، اطلاعات زیر در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد:
   • شماره پرونده خسارت
   • مشخصات بیمه‌گزار
   • میزان خسارت پرداخت شده
   • دلیل ایجاد خسارت
   • مشخصات بیمه‌شده (دریافت کننده خسارت)
  18. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌ها:‌ آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه