بیمه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده

بیمه آتش سوزی طرح جامع خانه و خانواده


موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.بیمه طرح جامع خانه و خانواده خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث ، غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه‌گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق ، مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل مورد پوشش قرار می دهد.

موضوع بیمه آتش سوزی تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین دربیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی‌دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد. طرح جامع خانه و خانواده از طرح‌های همگانی بیمه ایران است که به عنوان یک پوشش جامع، کلیه مخاطرات ممکن در فضای مسکونی را تحت پوشش قرار می گیرد. در این طرح با پرداخت مبلغ ثابتی در هرسال، ساختمان مسکونی و اثاث منزل در مقابل خطرهای زیر بیمه می‌شوند:

 • خطر آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سیل برای ساختمان ، تأسیسات و اثاث منزل تا سقف 40 میلیون ریال
 • جبران سرقت اثاثیه منزل تا مبلغ 10 میلیون ریال
 • مسئولیت بیمه‌گزار در مقابل خطرات ایجاد شده برای همسایگان تا سقف 20 میلیون ریال
 • جبران زیانهای مالی فوت و نقص عضو افراد خانواده درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت تا مبلغ 20 میلیون ریال
 • جبران هزینه های پزشکی در مقابل خطرات فوق تا سقف 4 میلیون ریال
 • هزینه اجاره و اسکان اهالی خانواده در هنگام عدم استفاده از منزل در اثر خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل تا مبلغ 5 میلیون ریال
توضیح : حداقل تعهدات بیمه ایران برای خانه و خانواده 12 میلیون ریال است که تا 20 برابر قابل افزایش می باشد
کلیه خانواده ها (اموال (منقول و غیرمنقول) و انسان) به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث
 • غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق
 • مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل
 • خطر ظروف تحت فشار
 • خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
 • شرایط جایگزینی
 • شرایط سرقت
 • شرایط شناور
 • شرایط سیل
 • شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • عدم‌النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)
در صورتی‌که مشتری زیرپوشش‌های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ‌های شرایط ویژه" به بیمه‌نامه پیوست می شوند. این برگ‌ها عبارت‌اند از:

بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
بیمه گزار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 4-5 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود..
** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه گزار تحویل می‌شود.
شرایط و مراحل و مواردی که در صدور بیمه نامه های آتش سوزی باید مورد توجه قرار گیرد بشرح ذیل می باشد :
 • تکمیل پرسشنامه توسط بیمه گزار: فرم چاپی تحت عنوان برگ پیشنهاد بیمه که حاوی اطلاعات زیر می باشد توسط بیمه گزار تکمیل و امضاء می شود که مبنای بیمه نامه آتش سوزی قرار می گیرد، اهم اطلاعات مذکور شامل موارد زیر می باشد:
  1. نام بیمه گزار
  2. نشانی بیمه گزار
  3. نشانی محل مورد بیمه
  4. خطرات مورد درخواست بیمه گزار جهت پوشش بیمه ای
  5. اطلاعات مربوط به مورد بیمه از جمله ارزش های آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزی
  7. همسایگان محل مورد بیمه
  8. وضعیت تأمین نیروی برق
  9. وضعیت تأمین آب مصرفی و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزی
  10. وسائل و امکانات آتش سوزی
  11. وضعیت نگهبانی محل مورد بیمه
  12. بیمه گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأیید می نماید که به سؤالات پاسخ مطابق با واقعیت داده است.
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط صادر کننده بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که نیاز به بازدید از محل مورد بیمه احساس شود توسط کارشناسان بازدید اولیه از محل مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر کننده بیمه نامه ارسال می گردد.
 • صادر کننده بیمه نامه با بررسی و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازدید اولیه تهیه شده در مورد امکان صدوربیمه نامه آتش سوزی تصمیم لازم را اخذ که در این حالت معمولاً سه وضعیت پیش می آید:
  1. یا مطابق بازدید بعمل آمده وضعیت ریسک به گونه ای است که قبول آن اصلاً امکانپذیر نمی باشد که در این حالت مراتب عدم پذیرش به بیمه گزار اعلام می گردد.
  2. وضعیت ریسک به گونه ای است که با انجام یک سری اصلاحات و توصیه های ایمنی قابل پذیرش خواهد بود و لذا توصیه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازدید مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ریسک اقدام خواهد شد.
  3. در حالت سوم وضعیت ریسک، مطلوب و قابل قبول بوده که در این حالت بیمه گر مبادرت به تنظیم پیش نویس بیمه نامه نموده و نرخ حق بیمه متعلقه را تعیین می نماید.
 • پس از تهیه پیش نویس، بیمه نامه مورد نظر بر روی فرم بیمه نامه های آتش سوزی مورد عمل بیمه گر، تایپ، نسخه اصلی آن جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گزار ارائه می گردد و سایر نسخ بیمه نامه بنا به اقتضاء تقسیم شده و سایر مراحل انجام می پذیرد.
 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه

مدت بیمه‌نامه براساس توافق بیمه‌گر و بیمه گزار از ساعت 24 روز اول تا ساعت 24 روز آخر اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 شروع می‌شود. اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می شود. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارات وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
هدف از طرح جامع خانه و خانواده، بیمه نمودن ساختمان و افراد می‌باشد. حق‌بیمه در این طرح، براساس ضریبی تعیین می‌شود که این ضریب از ارزش فعلی اثاث منزل بدست می‌آید. تفاوت این نوع بیمه‌نامه با بیمه‌نامه‌های صنعتی و غیرصنعتی، در نوع فعالیت می‌باشد که در برگ پیشنهاد می‌بایست درج گردد. در این فرآیند، مراحل و شرایط صدور این طرح آورده شده است.
 1. مشتری "برگ پیشنهاد بیمه (طرح جامع خانه و خانواده)" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی تکمیل می‌نماید. ممکن است فرم پیشنهاد تکمیل نگردد، بلکه موارد مورد نظر بیمه‌گر طی نامه‌ای توسط مشتری ارسال گردد و بر اساس آن نامه، اقدامات بعدی صورت گیرد. مواردی که در این طرح پوشش داده می‌شوند در ادامه آمده است. هریک از این پوشش‌ها دارای حداقل ارزش می‌باشند که براساس آن حق‌بیمه نهایی محاسبه می شود.
  • ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و سیل
  • اثاث منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست پیوست این مولفه، مهمترین فاکتور در محاسبه حق‌بیمه نهایی می‌باشد. مقدار ارزش پایه آن، 10 میلیون ریال می‌باشد. ولی در صورتیکه ارزش مورد بیمه شده بیش از این مقدار باشد، "ضریبی" تعیین می‌شود. این ضریب در مبلع حق‌بیمه پایه ضرب شده و حق‌بیمه نهایی را تعیین می‌کند.
  • خسارت وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش‌سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
  • غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه
  • حداکثر هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه
  • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گزار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتیکه محل مورد بیمه به علت وقوع آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و سیل قابل سکونت نباشد
 2. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی جهت دریافت هر گونه مجوز صدور بیمه‌نامه خاص (از جمله مورد بیمه جدید، موضوع فعالیت جدید، درخواست تخفیف برای مشتری و...)، بالا بودن حجم سرمایه و یا ریسک بالای خطرات مورد درخواست مشتری، درخواست خود را طی نامه‌ای به‌همراه یک نسخه از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط مشتری برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
 3. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها در صورت نیاز جهت دریافت نرخ و کد بیمه طی نامه‌ای درخواست خود را به بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 4. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، پس از دریافت نرخ و کد بیمه از بیمه‌مرکزی و یا تعیین نرخ بیمه توسط کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، مجوز صدور بیمه‌نامه را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
 5. درصورتیکه نماینده صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صلاحیت بازدید اولیه را داشته باشد، بازدیدی از محل به‌عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند. در غیراین‌صورت نماینده صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی فرم پیشنهاد تکمیل شده را به نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی جهت رسیدگی و صدور تحویل می‌دهد.
 6. نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی حکم کارشناس جهت بازدید اولیه را صادر می‌کند.
 7. کارشناس بازدید از محل بازدیدی به‌عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 8. نمایندگی صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات وارد شده در فرم پیشنهاد در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه توسط سیستم محاسبه می‌شود.
 9. مشتری حق‌بیمه محاسبه‌شده را واریز و "فیش واریزی" را به نمایندگی صدور تحویل می‌دهد.
 10. پس از ثبت فیش در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) بیمه‌نامه آتش‌سوزی (طرح جامع خانه و خانواده) صادر می‌شود.
 11. پس از صدور بیمه‌نامه اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، در پایان ماه اطلاعات ثبت‌شده در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) را به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌کند.
 12. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسئولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید. یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 13. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
  • در صورت وجود ایراد در بیمه‌نامه صادره، بیمه مرکزی ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایراد وارد آمده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
  • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس اعمال اصلاحات از طریق صدور الحاقی، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی الحاقی صادره، یک نسخه از الحاقی صادر شده را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 • اطلاعات تکمیل شده در فرم پیشنهاد توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و مبلغ حق‌بیمه آن محاسبه می‌شود.
 • در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات را از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال می‌دهد.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه‌نامه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد، که جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. در این فرآیند، مراحل دریافت درخواست، بررسی، دریافت و یا برگرداندن مبلغ به بیمه‌گزار و صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای مسکونی تشریح شده است. پس از صدور بیمه‌نامه، اعمال هرگونه تغییری در بیمه‌نامه تنها از طریق صدور الحاقی امکان‌پذیر خواهد بود.
مراحل صدور الحاقی در زیر آمده است:
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "درخواست صدور الحاقی" برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی را در قالب نامه یا بصورت شفاهی از بیمه‌گزار دریافت می‌کند. چنانچه درخواست صدور الحاقی برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
 2. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، صدور الحاقی را به کارشناس خود ابلاغ می‌نماید.
 3. درصورتی‌ که بیمه‌گزار زیرپوشش‌های زیر را انتخاب نماید، لازم است از محل بازدید مجدد صورت گیرد:
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • ریزش و رانش زمین
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید، مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. در صورتی که تغییرات بار مالی داشته باشند، دوحالت زیر اتفاق می‌افتد: (در غیراینصورت، قدم 7 اجرا می‌شود)
  • در صورتی که مبلغی باید به بیمه‌گزار برگشت شود (الحاقی برگشتی)، اداره صدور طی نامه‌ای درخواست بازگرداندن پول را به اداره‌کل حسابداری و آمار داده و بیمه‌گزار از آنجا مبلغ خود را دریافت می‌کند.
  • در صورتی که بیمه‌گزار مبلغی را اضافه‌تر باید پرداخت نماید (الحاقی اضافی)، اداره صدور مبلغ مورد نظر را در "فیش واریزی" ثبت و به بیمه گزار تحویل داده و بیمه‌گزار پس از واریز وجه و یا صدور چک، "رسید بانک" یا چک را تحویل اداره صدور می‌دهد و اداره صدور "گواهی دریافت حق‌بیمه" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. یک نسخه از این گواهی در پرونده بیمه‌گزار بایگانی می‌شود. درصورتیکه الحاقی اضافی برای طرح‌های بیمه آتش‌سوزی (مانند طرح مهر، طرح همگانی، طرح خانه و خانواده و...) صادر شده باشد، امکان پرداخت اقساطی مبلغ الحاقی اضافی وجود دارد که درآنصورت، طبق توافقی که میان بیمه‌گزار و اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صورت می‌گیرد، درصدی از مبلغ حق‌بیمه اضافی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط پرداخت می‌شود.
  • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
 7. الحاقی بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
  • نسخه اول آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
  • یک نسخه از آن به همراه "رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده" به حسابداری ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن به نمایندگی (درصورت وجود) تحویل داده می‌شود.
  • نسخه آخر آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
 8. اطلاعات الحاقی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در "دفتر الحاقی" آتش‌سوزی ثبت می‌شود.
 9. در پایان ماه، اطلاعات الحاقی صادر شده در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
تمدید بیمه‌نامه یکی از حالات تغییر در بیمه‌نامه است که منجر به صدور الحاقی می‌شود. در این فرآیند، مراحل تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی و شرایط انجام بازدید مجدد و صدور مجدد بیمه‌نامه (به جای الحاقی) تشریح شده است. بیمه‌گر یک ماه قبل از فرارسیدن زمان انقضا بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی، دعوتنامه‌ای مبنی بر اعمال تغییرات مورد نظر بیمه‌گزار (در صورت تمایل) به بیمه‌گزار ارسال می‌نماید.
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی درخواست تمدید بیمه‌نامه را از بیمه‌گزار دریافت می‌کند.
 2. تغییرات مورد نیاز اعم از تغییر در شرایط، موارد مورد‌بیمه و یا تغییرات اعمال شده از طریق الحاقی در سال قبل توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اعمال می‌شود.
 3. در صورتی‌که دو سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، حکم کارشناس برای بازدید اولیه با توجه به خطرات درخواست شده طی‌نامه‌ای توسط رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درغیر این‌صورت چنانچه کمتر از 2 سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، نیازی به بازدید مجدد نیست.
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تغییرات و شرایط مورد درخواست مشتری را در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه قابل پرداخت و شرایط بیمه‌نامه را تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌کند. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، حق‌بیمه بصورت درصدی محاسبه می‌شود.
 7. مشتری وجه نقدی محاسبه شده را واریز و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تحویل می‌دهد. ممکن است حق‌بیمه بنا به درخواست مشتری قسط‌‌بندی شود که در ابتدا مبلغ نقدی محاسبه، سپس بر اساس آن تعداد اقساط و مبلغ هر یک تعیین می‌گردد.
 8. "گواهی دریافت حق‌بیمه" توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، الحاقی تمدید و در غیر این‌صورت، بیمه‌نامه جدید صادر می‌شود.
 9. بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود.
 10. اطلاعات ثبت شده در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)، در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال داده می‌شود.
 11. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسئولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 12. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها

پس از وقوع حادثه، بیمه گزار موظف است در ظرف مدت یک‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است. روند انجام فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه های آتش سوزی واحدهای مسکونی به شرح زیر است :

 • پس از وقوع حادثه، بیمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند.
 • مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی از بیمه گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
  مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:
  1. بیمه‌نامه
  2. گزارش بازدید اولیه
  3. قبوض رسید دریافت حق‌بیمه
 • کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزی" را تهیه می‌کند.
 • اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی گزارش خسارت آتش سوزی را با شرایط صدور بیمه‌نامه تطبیق می‌دهد. (جهت این‌که خسارت وارده در حوزه تعهدات بیمه‌گر بوده یا خیر)
 • صورت محاسبه خسارت آتش سوزی" توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی تکمیل می‌گردد. این صورت محاسبه جهت ثبت خلاصه خسارت رخ داده و درج در پرونده خسارت آتش سوزی می‌باشد.
 • حواله پرداخت خسارت آتش سوزی" در 5 نسخه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی صادر و ارسال می‌گردد:
  1. نسخه اول به بیمه گزار
 • بیمه گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند.
 • اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه گزار تحویل می‌دهد.
 • حداکثر مدت تشکیل پرونده

  پس از وقوع حادثه، بیمه گزار موظف است در ظرف مدت یک‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نماید.
 • برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

  • بیمه‌نامه
  • گزارش بازدید اولیه
  • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های آتش سوزی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گزار اعلام می شود.

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در ظرف مدت یک‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است. روند انجام فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای مسکونی به شرح زیر است:
 1. پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت آتش‌سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند.
 2. فرم تکمیل شده توسط بیمه‌گزار، پس از ثبت در "دفتر اندیکاتور"، در "دفتر اعلام خسارت" ثبت می‌شود.
 3. درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش‌نشانی و حوزه انتظامی توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی دریافت می‌شود.
 4. بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی از بیمه‌گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
  مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:
  • بیمه‌نامه
  • گزارش بازدید اولیه
  • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه
 5. جهت بررسی حق‌بیمه پرداختی، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "فرم استعلام حق‌بیمه" را تکمیل کرده و جهت تائید به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید. در این فرم، اداره خسارت شماره چک‌های وصولی یا فیش‌ها را به همراه مبلغ و تاریخ آن ثبت می‌کند.
 6. اداره‌کل حسابداری و آمار، در همان فرم استعلام حق‌بیمه، وصول شدن چک یا فیش‌ها را تائید و به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
 7. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، پرونده خسارت را تشکیل داده و شماره‌ای برای آن تخصیص می‌دهد.
 8. درصورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان (جهت کارشناس داخلی) و یا اداره بین الملل (جهت کارشناس خارجی) درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
 9. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 10. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، گزارش خسارت آتش‌سوزی را با شرایط صدور بیمه‌نامه تطبیق می‌دهد. (جهت این‌که خسارت وارده در حوزه تعهدات بیمه‌گر بوده یا خیر)
 11. بر اساس گزارش مقدماتی تهیه شده حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
  • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، قدم 12 صورت می‌گیرد.
  • درصورتیکه رسیدگی به خسارت بیش از حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، نامه‌ای به‌همراه فرم اعلام خسارت - تکمیل شده توسط بیمه‌گزار- را مبنی بر اعلام خسارت به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از بررسی اولیه خسارت حادث شده، تشکیل پرونده می‌دهد. با توجه به بررسی اولیه صورت گرفته حالات زیر اتفاق می‌افتد:
   • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی باشد.
    • حکم کارشناس جهت کارشناسی و حسابرس جهت برآورد خسارت توسط کارشناس اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی صادر و به کارشناس و حسابرس مربوطه تحویل داده می‌شود.
    • کارشناس بازدید و حسابرس بازدیدی از محل به‌عمل آورده، گزارش کارشناسی را تهیه کرده و به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی تحویل می‌دهند.
    • پس از تهیه گزارش کارشناسی درصورتیکه بیمه‌گزار نسبت به گزارش کارشناسی اعتراضی داشته باشد و میان بیمه‌گزار و کارشناس بازدید و حسابرس توافق حاصل نشود، بند3 ماده 24 اعمال شده، پس از توافق ادامه فرآیند دنبال می‌شود.
    • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از دریافت گزارش بازرسی، طی نامه‌ای درخواست تکمیل مدارک جهت رسیدگی به پرونده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌‌نماید.
    • پس از تکمیل مدارک اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی، باتوجه به گزارشات تهیه شده خسارت وارده را محاسبه می‌نماید.
    • براساس خسارت برآورد شده حالات زیر اتفاق می‌افتد:
     • درصورتیکه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی باشد، توسط کارشناس اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی، پرداخت خسارت تایید و "حواله پرداخت خسارت" صادر می‌شود.
      1.اداره نظارت بر خسارت طی نامه‌ای تاییدیه پرداخت را به‌همراه حواله پرداخت صادر شده به اطلاع اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌رساند.
      2. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نامه اداره نظارت بر خسارت را دریافت می کند.
     • درصورتیکه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی نباشد، اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی مدارک حادثه رخ داده و خسارت محاسبه شده را به شورای فنی ارسال می‌نماید.
      1.شورای فنی پس از بررسی مدارک حادثه و خسارت محاسبه شده "مجوز پرداخت خسارت" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌نماید.
      2.اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
      3.اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نامه اداره نظارت بر خسارت را دریافت می کند.
   • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی طی نامه‌ای به شورای فنی اعلام خسارت می‌نماید.
    • شورای فنی پس از بررسی پرونده خسارت، "مجوز کارشناسی" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت آتش سوزی ارسال می‌نماید.
    • داره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی مجوز کارشناسی را دریافت و قدم 1.1 بخش 4.4.11.2.2 دنبال می‌شود.
 12. صورت محاسبه خسارت آتش‌سوزی" توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تکمیل می‌گردد. این صورت محاسبه جهت ثبت خلاصه خسارت رخ داده و درج در پرونده خسارت آتش‌سوزی می‌باشد.
 13. حواله پرداخت خسارت آتش‌سوزی" در 5 نسخه زیر، توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر و ارسال می‌گردد:
  • نسخه اول به بیمه‌گزار
  • نسخه دوم و سوم به اداره‌کل حسابداری و آمار
  • دو نسخه آخر در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
 14. بیمه‌گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه‌گزار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه‌گزار متعهد می‌شود که:
  • چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
  • چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد.
  • چنانچه مشخص گردد که بیمه‌گزار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به‌عمل آورد.
 15. اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. سپس یک نسخه از حواله را برای اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
 16. تعهد‌نامه در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
 17. در نهایت اطلاعات خسارت و پرداخت آن توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌شود.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های آتش سوزی" بیمه‌های آتش سوزی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.