بیمه نامه های مسئولیت

بیمه مسئولیت قراردادی
بیمه مسئولیت قراردادی بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قرارداری تحقق می یابد. رشته بیمه مسئولیت قراردادی خسارات ناشی از...
نمایش 41 - 41 از 41 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 9