بیمه نامه های اتومبیل بیمه نامه های اتومبیل

بيمه بدنه اتومبيل
در بيمه بدنه اتومبيل بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيلهايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت...
بيمه ثالث و سرنشين اتومبيل
كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد...